onetwocom AB

Beslut från årstämma i onetwocom AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:37 CEST

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Stämman biföll nomineringskommitténs förslag och omvalde Kjell Bråthen, Hans Othar Blix, Stig M Herbern och Erik Langaker att utgöra bolagets styrelse.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med sammanlagt högst 400.000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig.

Beslutades om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med högst 3 aktier till en kurs om 0,10 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutades om att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag dels för att göra de förändringar som föranleds av införandet av en ny aktiebolagslag, dels för genomförande av en sammanläggning av aktier, en s k omvänd split, efter vilken ett tjugofemtal gamla aktier sammanläggs till en ny aktie (1:25).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
onetwocom AB (publ.)
Michael Freudenthal, VD
Tel. +46 708 640404