Axlon International AB

BESLUT FRÅN AXLON GROUPS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 14:42 CESTExtra bolagsstämman beslutade att upphäva beslutet om nyemission av aktier och optioner som fattades på ordinarie årsstämma samt ersätta det med följande beslut.

Nyemission
Extra bolagsstämman beslutade att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna där aktiekapitalet ökas med högst 20.082.052,5 kr genom utgivande av högst 40.164.105 st aktier. Teckningskurs skall vara 50 öre efter det att tidigare beslutad sammanläggning genomförts.

Extra bolagsstämman beslutade vidare att högst 40.164.105 teckningsoptioner av serie 2010/2011 utges, berättigande till teckning av högst 40.164.105 aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 20.082.052,5 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2010/2011.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju uniträtter berättigar till teckning av femton units, vardera bestående av en aktie och en teckningsoption av serie 2010/2011.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 3 november 2010. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 4 november 2010 till och med den 18 november 2010. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska ske mot avräkningsnota.

Bolagsordningsändringar
Extra bolagsstämman beslutade att bolagsordningen anpassas till vad som krävs om samtliga ovanstående beslut genomförs och alla emissioner tecknas fullt ut, dvs kapitalgränserna blir 15.000.000 - 60.000.000 kr och antalet aktier 30.000.000 - 120.000.000 st.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman var enhälliga.

2010-09-02

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706 49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.