Displayit AB

BESLUT FRÅN DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DISPLAYIT AB (PUBL) DEN 18 OKTOBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 12:05 CEST

Vid den extra bolagsstämman i Displayit AB (publ) den 18 oktober 2005 beslutades:

Att, i frågan om bolagets försättande i likvidation, bolaget inte skulle träda i likvidation, utan fortsätta bedriva sin verksamhet vidare.

Att, ändra bolagsordningens verksamhetsföremål till att föreskriva att bolaget skall, direkt eller via dotterbolag, bedriva verksamhet inom områdena ljus-, ljud- och bildteknik samt i övrigt därmed förenlig verksamhet.

Att, nyvälja Jan-Eric Jansson och Mattias Anjou till ordinarie ledamöter i styrelsen, varefter styrelsen kommer att bestå av fyra ordinarie ledamöter, nämligen Christian Paulsson, Mats Olsson, Jan-Eric Jansson och Mattias Anjou. Dennis Bergström hade inför stämman meddelat att han önskar lämnar styrelsen.

Att, styrelsen skulle bemyndigas att fatta beslut om nyemission av det antal aktier som erfordras för att kunna genomföra en sammanläggning av aktier i bolaget. Bemyndigandet ger rätt för styrelsen att besluta om utgivande av högst 10 aktier.

Att, det nominella beloppet per aktie ändras från att vara 5 öre till att vara 50 öre, varigenom bolagets aktier kommer att sammanläggas där 10 aktier om nominellt 5 öre vardera läggs samman till en aktie om nominellt 50 öre. Datum för genomförande av den s.k. omvända spliten kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande. Detta beräknas att ske under hösten 2005.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde beslutades utse Mats Olsson till ny ordförande för bolagets styrelse.

Redogörelsen avser beslutens huvudsakliga innehåll. För ytterligare information kontakta

Hans Dahlin, VD, Displayit AB (publ)
Tfn +46 8 545 807 50
E-post hans.dahlin@displayit.com
www.displayit.comDisplayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com.