onetwocom AB

Beslut från extra bolagsstämma i onetwocom AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:24 CEST

Bolagsstämman den 21 oktober 2005 i onetwocom AB (publ.) beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 92.307.692 aktier om nominellt 0,10 kronor. För varje aktie skall betalas 0,13 kronor. Emissionskursen har beräknats som ett genomsnitt av aktiens börskurs under perioden 5-9 september 2005. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tecknas av Gumperts Bilradio AB med rätt och skyldighet för tecknaren att erlägga betalning genom apport av den del av inkråmet i Gumperts Bilradio AB som är hänförlig till försäljning av mobiltelefoni.

Bolagsstämman beslutade om ett personaloptionsprogram som skall omfatta ledande befattningshavare i onetwocom-koncernen. Personaloptionsprogrammet skall omfatta sammanlagt högst 40.500.000 optioner att fördelas av styrelsen. Optionerna skall inte vara överlåtbara och skall upphöra att gälla vid anställningens upphörande. Programmet skall löpa under ett år och teckningskurs av en ny aktie i bolaget är 0,16 kronor.

Bolagsstämman fattade beslut om emission av skuldebrev med högst 27.500.000 avskiljbara optionsrätter. Rätt att teckna skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa styrelseledamöter i Bolaget. Skuldebrevet emitteras till en kurs motsvarande skuldebrevets nominella belopp om 1.000 kronor. Premie för optionerna skall uppgå till 0,03 kronor. Optionerna skall kunna utnyttjas den 1 november 2006 till en teckningskurs av 0,16 kronor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Freudenthal, VD onetwocom AB
Tel: +46 708 64 04 04
michael.freudenthal@one2com.com

Dagfinn Elstad, CFO onetwocom AB
Tel. +47 993 000 00
dagfinn.elstad@one2com.com

Om onetwocom AB
onetwocom AB är Skandinaviens marknadsledande värdeadderande distributör och leverantör av eftermarknadstjänster för mobiltelefoner och kringprodukter. Bolaget har ca 50 medarbetare i Sverige och Norge. Bland kunder märks företag och organisationer som Oracle, TietoEnator, Stockholms läns landsting (SLL), Posten, Telia, Netcom, KlartSvar, Oslo Telecom, Telebutikken samt Teleca. Eller besök våra hemsidor: www.onetwocom.com, www.freetel.se, one2com.no och www.telenordic.no