NASDAQ OMX

Beslut från OMs extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 09:02 CEST

Med anledning av det offentliga erbjudande som OM AB (OM) lämnat till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i det finska bolaget HEX Oyj (HEX), har OMs extra bolagsstämma den 18 augusti beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 31 785 027 aktier, vilket innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 63 570 054 kronor. Bemyndigandet täcker även HEX-aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner i HEX.

Härutöver fattade bolagsstämman bland annat följande beslut vilka skall gälla under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, OMs tillträde till aktier i HEX förvärvade med anledning av det offentliga erbjudandet.

Bolagsstämman fattade beslut om ändringar i bolagsordningen, bland annat avseende ändring av bolagets firma till OM HEX Aktiebolag.

Bolagsstämman beslutade vidare att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken och att inga suppleanter ska utses. Timo Ihamuotila (styrelseledamot i HEX sedan 2003, Corporate Treasurer i Nokia samt ordförande i Nokia Abps pensionsstiftelse), Tarmo Korpela (styrelseordförande i HEX, styrelseledamot i HEX sedan 1986, fram till den 31 juli 2003 VD för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Vice VD för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, styrelseledamot i Finnvera Abp och Fide Ab, styrelseordförande i OKR-Emittenterna Andelslag), Mikael Lilius (VD Fortum Abp, styrelseledamot i Ahlstrom Abp, Huhtamäki Oyj och RAO Lenenergo) och Markku Pohjola (Vice VD Nordea AB, VD Nordea Bank Finland Abp, styrelseledamot i Nordea Bank Finland, Nordea Bank Sweden, Nordea Bank Denmark och Nordea Bank Norway) valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Adine Grate Axén, Gunnar Brock, Thomas Franzén, Bengt Halse och Olof Stenhammar valdes till ordinarie styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma den 19 mars 2003. Bengt Rydén, som stödjer samgåendet med HEX, har beslutat avgå ur styrelsen i samband med genomförandet av affären.

Ersättningen till nyvald styrelseledamot beslutades till 200 000 kronor, minskat med belopp för den period under vilken personen inte varit styrelseledamot, räknat från ordinarie bolagsstämma 2003. För den styrelseledamot som avgått ur styrelsen ska ersättningen vara 200 000 kronor, minskat med belopp för den period fram till ordinarie bolagsstämma 2004 under vilken personen inte längre är styrelseledamot. Övriga styrelsearvoden gäller enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den 19 mars 2003.

Slutligen beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om utgivande av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier och godkännande av överlåtelse av optionsrätter. De så kallade teckningsoptionerna skall erbjudas ca 110 nyckelpersoner i OM HEX, som därmed får möjlighet att ta del i OM HEX värdetillväxt. Detta fungerar som incitament för dem, vilket även gagnar bolagets aktieägare.

OMs styrelse har bekräftat att det offentliga erbjudande som OM lämnat till aktieägarna i HEX även gäller HEX-aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner i HEX förutsatt att ägaren vederbörligen godkänt erbjudandet innan anmälningstiden löpt ut och de nytillkomna HEX-aktierna antecknats på ägarens värdepapperskonto senast den tredje dagen efter att anmälningstiden löpt ut.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Olof Stenhammar, styrelseordförande 08 405 66 42
Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12