Umeå kommun

Beslut i arbets- och planeringsutskottet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:48 CET

Beslut i arbets- och planeringsutskottet den 7 november 2006:

UMEVA föreslår höjda avfallstaxor

UMEVA, Umeå Vatten och Avfall, föreslår en höjning av avfallstaxorna med 25 procent. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till förslaget, men det definitiva beslutet ska tas i fullmäktige.

Den planerade höjningen av avfallstaxor beror på framförallt två saker. Det främsta skälet är att UMEVA höjer ambitionerna på miljöområdet genom att göra en rad investeringar. UMEVA förbereder sig bland annat för att kunna genomföra organisk separering av avfallet. Det andra skälet till höjning är att en ny avfallskatt införts i Sverige, en skatt som blir dyrbar för UMEVA.

De nya taxorna gäller från och med årsskiftet under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget. Inom VA-området (Vatten och avlopp) förblir taxorna oförändrade.

För mer information kontakta:
Thomas Hedlund
VD Umeva
090-16 14 93
070-696 83 11
thomas.hedlund@umea.se

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Ny politisk struktur nästa år

Efter nyår förändras kommunstyrelsens utskottsarbete. Näringsutskottet slås ihop med planeringsutskottet, samtidigt som ett nytt utskott kallat
globaliserings- och forskningsutskottet inrättas.

Det nya utskottet, globaliserings- och forskningsutskottet (gf), får ansvar för internationella frågor, högre utbildning och forskning samt integrationsfrågor.

Arbetsutskottet (au) fortsätter att bära ansvaret för bland annat allmän beredning och samordning, personalpolitik, budget- och bokslutsberedning. Beslut om bidrag ur utvecklingsanslaget kommer även i fortsättningen att fattas av arbetsutskottet.

Närings- och planeringsutskottet (np) ska arbeta med näringsfrågor och planeringsfrågor. Inom ansvarsområdet ligger också trafikfrågor, miljö och energi och strategisk utvecklingsplanering.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Grisbacka, Grubbe och Västerhiske i nytt dokument

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en byggnadsordning för Grisbacka, Grubbe och Västerhiske. En byggnadsordning är ett dokument som beskriver stadsdelens karaktärsdrag och som ska fungera som vägledning för kommunens politiker.

Byggnadsordningen är nu ute på samråd, och planeringsutskottet har fått möjlighet att yttra sig över dokumentet. Byggnadsnämnden ska sedan godkänna byggnadsordningen, som sedan ska fungera som en vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.

– Dokumentet är en genomarbetad analys av området. Innehållet hjälper oss i byggnadsnämnden att göra vårt arbete och följa gällande lagstiftning, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande (s).

Arkitekterna från Samhällsbyggnadskontoret tycker att stadsdelen saknar ett tydligt centrum. I dokumentet beskriver man därför en vision kallad Hartvigsplatsen, ett tänkbart scenario för ett kvarterscentrum.

Sandåkerns bostadsområde beskrivs också i dokumentet. 600-700 lägenheter kommer att byggas på den plats där det idag finns en fotbollsplan. En konsekvens blir att Backenvägen får en ny västligare sträckning.

Byggnadsordningen finns som pdf-fil på kommunens hemsida [ http://www.umea.se ]www.umea.se. Handlingarna finns också att hämta i stadshuset. Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2 tr. Under utställningstiden finns de också i Grubbebiblioteket, Lagmansgatan 37.

Så lämnar du synpunkter
Skriv till: Umeå kommun, Samhällsbyggnadskontoret, ”GGV”, 901 84 Umeå.
Du kan också skicka e-post till [ mailto:ggv@umea.se ]ggv@umea.se. Senaste datum för inlämning av synpunkter framgår av utställningshandlingarna.

För mer information kontakta:
Ingrid Lindforss
090-16 14 15
ingrid.liljeforss@umea.se

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se