Mjölby kommun

Beslut i kommunstyrelsen 29 november

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:58 CET

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november att anslå 120 000 kronor till tekniska kontoret för att ta fram en parkeringsutredning för hela centrala Mjölby.

Tekniska kontoret har tillsammans med byggnadskontoret tagit fram riktlinjer för en parkeringsutredning och gett Vägverket konsult i uppdrag att genomföra utredningen och en fältinventering som ligger till grund för utredningen. Utredning och fältinventering har beräknats till 120 000 kronor som kommunstyrelsen nu har beslutat att anslå.
Fastighetsregleringar vid plangenomförande

Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet förslag från tekniska kontoret till riktlinjer för fastighetsreglering vid plangenomförande. Förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige då det innehåller en taxedel, vilket är en fråga för kommunfullmäktige att fatta beslut om.
Förrättningskostnader

Förslaget går ut på att kommunen ska betala nödvändiga förrättningskostnader då kommunen är initiativtagare till planen och ansvarig för att den ser ut som den gör, och kan inte belasta en enskild fastighetsägare.

Om däremot gränser enligt planen tillkommit av fastighetsägare ska denne ta kostnaderna för nödvändig förrättning.
Bakgrund till nya riktlinjer

Bakrunden till förslaget till nya riktlinjer är att fastighetsägare ofta blir hänvisade av byggnadskontoret till tekniska kontoret för att köpa eller sälja mark, så att deras fastighet stämmer överens med gällande detaljplan eller fastighetsplan. Enligt plan- och bygglagen är överensstämmelse med gällande plan en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas.

Ofta är inte fastighetsägaren informerad om gällande gränser och har sällan förståelse för att en fastighetsreglering måste genomföras. Oftast är det små markarealer det är frågan om och priset för marken blir inte så högt, vilket då fastighetsägaren oftast accepterar. Problem uppstår då man förklarar att förrättningskostnaderna för nödvändig fastighetsreglering hamnar på cirka 15 000 kronor (ofta betydligt mer än själva markpriset). Tekniska kontoret har i några sådana fall erbjudit fastighetsägaren att ta hälften av förrättningskostnaderna men i många fall har fastighetsägaren då tyckt att kostnaden blivit för dyr och regleringen har inte blivit av.
Prissättning

Tekniska kontoret föreslår följande prissättning vid fastighetsregleringar för plangenomförande:

* 20 kronor per kvadratmeter för mark där byggrätten inte påverkas.
* 40 kronor per kvadratmeter för mark där regleringen medför byggrätt för garage och/eller uthus.
* I de fall där regleringen påverkar byggrätten för bostäder ska priset anpassas efter värdet på byggrätten.
* I de fall där regleringen påverkar byggrätten för industri, handel och kontor gäller industritaxan.
* Tomtytavgift enligt gällande VA-taxa tillkommer (för närvarande 14 kronor per kvadratmeter x arealen + moms, vid villatomter).