Vännäs kommun

Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:11 CET

(Protokollet justeras senare under vecka 7)Investering i Thor 1 – fordonshus vid Liljaskolan

4,8 mkr kommer under 2007 att investeras i fordonshuset Thor 1 vid Liljaskolan. Investeringen lånefinansieras.Ny socialchef

Anne-Lie Granroth anställdes som socialchef.Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel

En handlingsplan för 2007 års bygdeavgiftsmedel antogs. Tillgängliga medel ska fördelas enligt följande prioriteringsordning:1. medfinansiering av EU-projekt2. åtgärder i den yttre miljön i Vännäs kommun för att göra den tilltalande för både ortsbor och besökande3. bidrag till anläggning i föreningsregiStöd för Umeå kommuns kandidatur till kulturhuvudstad 2014

Vännäs kommun stödjer Umeå kommuns kandidatur till kulturhuvudstad 2014. Eventuella ekonomiska resurser till en satsning ska årligen aviseras i kommunfullmäktiges uppdrag och budgetramar till nämnderna.Ansökan om 1 750 000 kr till kompetensutveckling inom vård- och omsorg

Vännäs kommun ansöker om 1 750 000 kronor från Kompentensstegen för kompetensutveckling inom verksamheterna på vård- och omsorgsförvaltningen.Uppdateringar av avtal med Näringslivsservice och Vännäs Bostäder

Nya versioner av avtalen med Vännäs Näringslivsservice AB samt Vännäs Bostäder antogs.Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

En ny delegationsförteckning för kommunstyrelsen antogs. Den nya delegationsförteckningen är en uppdatering av den tidigare versionen.30 000 kronor avsätts till marknadsföringsinsats
Vännäs Motorklubb får 30 000 från kommunstyrelsens konto för utveckling för att användas i samband med Rally Vännäs 2007, en tävling med SM-status. Vännäs Motorklubb får medlen med anledning av den marknadsföringsinsats som arrangemanget innebär för Vännäs kommun. Tävlingen äger rum helgen vecka 8.Avslag för ansökan om allmänt bidrag till Adoptionscentrum

Kommunstyrelsen avslår Adoptionscentrums ansökan om bidrag med anledning av att det inte är en lokal förening men uppdrar till föreningsutskottet att göra en översyn av regler beträffande föreningsstöd till länsövergripande föreningar/organisationer.Revisionsrapporter
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskningar om kompetensförsörjning, ledarskap och ansvarsutövande. Dessa tre rapporter leder till olika förbättringsåtgärder inom kommunen utifrån revisorernas förslag.

Förslag till kommunfullmäktige:Investeringsmedel till it-kontoret

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bevilja it-kontoret en utökad investeringsbudget (en utökning med 300 000 kr) under 2007 för investeringar i GIS-system samt nytt webbpubliceringssystem.Ny biblioteksplan

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar en reviderad biblioteksplan för Vännäs kommun.Nytt reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta en uppdaterad version av reglementet för kommunstyrelsen.Förskoleavdelningar i Vännäsby

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska delegera rätten för kommunstyrelsen att fastställa investeringsmedel för tre avdelningar samt starta igång arbetet.Ansvar för lägenhetsregister delegeras

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska delegera ansvaret för att lag om lägenhetsregister efterlevs till plan- och miljönämnden.