Västra Götalandsregionen

Beslut i korthet från Regionstyrelsens möte den 7 april

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 14:17 CEST

Vid regionstyrelsens sammanträde den 7 april 2009 fattade styrelsen beslut om årsredovisningen för 2008 med bokslutsdispositioner. Styrelsen fattade även beslut omatt slå samman strålterapinpå Södra Älvsborgs sjukhus i Borås med Sahlgrenska Universitetssjukhusetmm.

Se även pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Fullmäktigeärenden (ska avgöras av regionfullmäktige)

Årsredovisning 2008

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens möte i Vänersborg att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen med bokslutsdispositioner för 2008.

Mer information om årsredovisningen se pressmeddelande om dagens sammanträde samt pressmeddelande i samband med regionstyrelsens sammanträde den 24 mars.

Strålterapin vid SÄS och SU slås samman

Strålterapin på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, bör slås samman med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det beslutade regionstyrelsen i ett förslag till regionfullmäktige vid tisdagens möte. I och med sammanslagningen tas ansvaret för verksamheten över av SU. Vården kommer även framöver att utföras både i Borås och i Göteborg. Bakgrunden till sammanslagningen är att det varit svårt att rekrytera personal till den högspecialiserade strålterapin i Borås.

Angereds närsjukhus får egen styrelse

Regionstyrelsen föreslår i ett förslag till regionfullmäktige att Angereds närsjukhus får en egen styrelse med fem ledamöter och tre ersättare och att fullmäktige fastställer ett reglemente för styrelsens arbete. Sjukhuset har idag samma styrelse som Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus.

Uppföljning av regionfullmäktiges tillfälliga beredningar

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar informationen om den årliga uppföljningen av förslagen från fullmäktiges sju tillfälliga beredningar. Uppföljningen genomförs årligen i samband med Västra Götalandsregionens årsredovisning.

Västra Götalandsregionen säljer Restad gård

Västra Götalandsregionen säljer det före detta mentalsjukhuset Restad gård utanför Vänersborg för 42 miljoner kronor. Köpare är Niklasberg Bostäder AB.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner att köpet genomförs genom att Niklasberg Bostäder AB betalar 5 miljoner kronor kontant och lämnar en skuldförbindelse för de resterande 37 miljonerna. Skulden till Västra Götalandsregionen ska vara betald senast i april 2016.

Mer information om försäljningen finns i pressmeddelandet från ekonomiutskottets sammanträde den 1 april.

Avtal med Vägverket om Marieholmsförbindelsen

Ärendet bordlades på grund av att finansdepartementet ännu inte färdigbehandlat avtalet. Regionstyrelsen fattar beslut om avtalet vid nästa sammanträde den 21 april.

Styrelseärenden (avgörs av regionstyrelsen)

Rapport om att öka kunskapen om barns och ungdomars hälsa

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten Metoder för att fånga unga vuxnas livsvillkor och deras förutsättning till etablering i vuxenlivet. Rapporten är framtagen av Folkhälsokommittén på uppdrag från regionfullmäktige 2005.

Årsredovisning för stiftelser som står under anknuten förvaltning

Regionstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för 2008 för stiftelser med anknuten förvaltning. Förvaltningen omfattade vid årets utgång 130 stiftelser och 16 gåvor och det sammanlagda värdet var 321 miljoner kronor. Under 2008 delades 9,7 miljoner kronor ut som avkastning på kapitalet.

Operationer av cancer i bukspottskörtlen samlas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionstyrelsen beslutade, enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag, att alla kirurgiska ingrepp, intensivvård och postoperativ vård av cancer i bukspottskörteln (pancreas) samordnas inom regionen och utförs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att säkra kvaliteten inom cancersjukvården. Utredning, uppföljning och palliativ vård, i livets slutskede, kommer även fortsättningsvis att ske vid andra sjukhus i regionen.

Kortare väntetider och bättre information på akutmottagningarna

I en utvecklingsplan för akutmottagningarna vid sjukhusen i regionen, som tidigare antagits av Hälso- och sjukvårdsutskottet, föreslås en stegvis förkortning av de medicinska ledtiderna. Inom en treårsperiod bör tiden för en första medicinsk bedömning (triage) vara mindre än 10 minuter för 90 procent av patienterna, tid till läkare mindre än 60 minuter och den totala genomloppstiden mindre än fyra timmar. Dessutom föreslås en enhetlig nivå för service och enhetliga rutiner för information, bemötande och omvårdnad.

Fortsatt ombyggnad av residenset i Vänersborg

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att bygga om och anpassa residenset i Vänersborg till mer ändamålsenliga lokaler för framtiden. Ombyggnaden omfattar bland annat mer teknikstöd i sessionssalen samt konferens- och personalutrymmen i landshövdingens tidigare bostad.

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens möte att fortsätta ombyggnaden genom att godkänna förslaget att bygga om den nuvarande cafeterian till en samlingssal för 80 personer.

Yttrande över överklagandet av beslutet om VG Primärvård

Västra Götalandsregionens beslut att införa VG Primärvård har överklagats. En privat läkare har överklagat fullmäktiges beslut från den 3 februari och menar att regionfullmäktiges beslut har satt bestämmelserna om patientavgift i lagen om läkarvårdsersättning ur spel.

Regionstyrelsen avvisar i ett yttrande överklagan till länsrätten i Vänersborg. Regionstyrelsen motiverar i yttrandet avslaget med att regionfullmäktiges beslut inte gäller den fråga som läkaren överklagat.

Yttrande över grönbok om det transeuropeiska transportnätet

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över den Europeiska Unionens grönbok om policyrevidering av det transeuropeiska transportnätet, enligt förslag från beredningsgruppen för regionutveckling.

Av yttrandet framgår bland annat att EU tydligare bör fokusera mot nätverkslösningar istället för enskilda projekt. Regionstyrelsen anser också att det är rimligt att väg- och järnvägsförbindelserna mellan Sveriges största städer, Göteborg och Stockholm, bör ges en mer framskjuten position. Transportvägen är en del av det internationella transportsystemet med kopplingar till internationell sjöfart och flyg. Vidare anser regionstyrelsen att en större del av kostnaderna för det internationella transportsystemet bör täckas med EU-medel.

Utredningsgrupp för att utreda regionbildning Västra Götaland - Värmland

Ärendet bordläggs till kommande styrelsesammanträde den 21april.

Kommentarer angående regionstyrelsens beslut kan finnas på de politiska partiernas webbsidor...

Handlingar...Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35
Skapat av: Niclas Samsioe Epost: niclas.samsioe@vgregion.se