Västra Götalandsregionen

Beslut i regionfullmäktige 20 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:44 CET

Nya bolagsordningar

Nya bolagsordningar som anpassas till den nya aktiebolagslagen behövs för regionens bolag. Regionfullmäktige beslutade att godkänna ändringar av bolagsordningarna för Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Regionteater Väst, Västsvenska Turistrådet, Film i Väst och Sahlgrenska International Care.
Avtal om hälso- och sjukvårdsansvar mellan regionen och kommunerna

Nuvarande avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götaland trädde i kraft 1999 och har sedan dess kompletterats och förtydligats ett antal gånger vilket gjort det svåröverskådligt och svårt att tillämpa. Därför har avtalet nu arbetats om och regionfullmäktige beslutade att godkänna det nya avtalet under förutsättning att det godkänns av samtliga kommuner i Västra Götaland. Dessutom godkände regionfullmäktige kristdemokraternas tilläggsyrkande om att regionen tillsammans med kommunerna skall finna en lösning på problemet med egenavgifter för livsmedel för särskilda näringsändamål.
Ny finansieringsform underlättar utvecklingsprojekt

Regionfullmäktige godkände förslaget om finansieringen av vissa utvecklingskostnader av regionsamverkande utvecklingsprojekt för att underlätta och stödja gemensamt utvecklingsarbete. Dessutom skall man ha möjlighet att finansiera projekt för förvaltningar som har liten eller ingen möjlighet att själv bära kostnader för utvecklingsprojekt.
Krisledningsnämnd leder arbete vid katastrof

Regionfullmäktige beslutade fastslå den föreslagna planen för hur krisledningsnämnden skall hantera extraordinära händelser.
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Samlad information om patienten innebär stora fördelar för såväl patient som vårdgivare. Vårdpersonalen får tillgång till ett välfungerande IT-stöd och patienten skall kunna utföra enklare vårdtjänster via internet.
Regionfullmäktige beslutade anta den nationella IT-strategin enligt Sveriges Kommuner och Landsting:s rekommendationer och anslog Västra Götalandsregionen regionens del i finansieringen med högst 28 miljoner kronor under 2007. Dessutom beslutade regionfullmäktige att medverka till att man tillsammans med övriga landsting övertar huvudansvaret för kvalitetsregistren, deras finansiering, utveckling och gemensam administration.
IT-vision för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har tagit fram en IT-vision som anger hur Västra Götalandsregionen de närmaste åren ska använda sig av IT och elektronisk kommunikation för att åstadkomma nytta för invånare, patienter, anhöriga och medarbetare. Bland annat pekar visionen på IT som ett verktyg som underlättar och förenklar kommunikation, minskar geografiska avstånd och ger regionens medborgare tillgång till bred och behovsanpassad information. I visionen pekar man också på IT-tekniken som en möjliggörare för mer tillgängliga beslutsfattare och att den politiska debatten på så sätt kan engagera fler. Regionfullmäktige beslutade att anta IT-vision för Västra Götalandsregionen.
Personalvision 2010

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om Personalvision 2010.
Två fastigheter skall avyttras

Regionfullmäktige beslutade sälja två fastigheter i Alingsås enligt förslag.
Västtrafik nygammal ägare i stort inköpsbolag

Regionfullmäktige beslutade att återinträda i inköpsbolaget AB Transitio för att få bättre priser vid tåginköp.
Fem interpellationer besvarades

Göran Larsson (mp) om vårdgaranti och statistik, Sören Kviberg (v) om lokala järnvägar och om möjlighet till miljöbilsleasing, Birgitta Losman (mp) om bussar i regional trafik, Marianne Nilsson (kd) om egenavgifter för livsmedel.
Behandlade motioner:
Ja till ungdomspolitiskt handlingsprogram

Ulla-Britt Hagström (-) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen skall tillskapa ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för ett mer samlat grepp om ungdomspolitiken. Regionfullmäktige beslutade bifalla motionen. Moderaterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om avslag av motionen.
Mer omvårdnads- och habiliteringsvetenskap i sektorsråden

Ulla-Britt Hagström (-) vill i en motion att de medicinska sektorsråden tillförs omvårdnadsvetenskap och att ett sektorsråd för habilitering skapas. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande där man menar att nära samverkan med sektorsråden sker med de olika vårdprogramområdena.
Ärendet avgjordes efter votering där 113 röstade för regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad, 16 röstade för återremiss.
Uppmärksamma strålning från mobiltelefoner vid upphandling

Max Andersson (mp) vill i en motion att Västra Götalandsregionen vid upphandling av mobiltelefoner skall ta hänsyn till TCO-märkning av telefoner. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med servicenämndens yttrande.
Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ingen uppdelning av NU-sjukvården

Susanne Aronsson med flera (svg) vill i en motion att NU-sjukvården delas upp - NÄL och Uddevalla Sjukhus görs till två helt självständiga akutsjukhus med egen ledning och möjlighet att själv träffa avtal med beställare. Man förslår också att Lysekils, Strömstads, och Dalslands sjukhus görs till självständiga närsjukhus och återfår tidigare stängda vårdenheter.
Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.
Ärendet avgjordes efter votering där 93 röstade för regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad, 46 röstade för moderaternas och kristdemokraternas förslag. Sjukvårdspartiet reserverade sig för eget yrkande om att bifalla motionen. Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig till förmån för gemensamt yrkande om att motionen skall anses vara besvarad.
Ingen satsning på tandhälsa med förhöjd åldergräns

Susanne Aronsson med flera (svg) vill i en motion att studerande och arbetslösa upp till 25 år skall få gratis tandvård för att säkerställa god tandhälsa och lägre kostnader. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Rätten till fri tandvård är reglerad i tandvårdslagen och kan således inte beslutas om i regionfullmäktige.
Nej till forskningsstrategi

Susanne Aronsson med flera (svg) vill i en motion att Västra Götalandsregionen skall upprätta en strategi för forskning. Hälso- och sjukvårdsutskottet som lämnat yttrande menar att noggranna överväganden redan görs när det gäller regionens forskning. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.
Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen.
Ökat fokus på att upphandling sker etiskt

Stefan Kristiansson med flera (mp) vill i en motion att Västra Götalandsregionen bör främja social/etiska regler när man sluter avtal om upphandling. Etikkommittén menar i sitt yttrande att detta ytterligare kan förstärkas och tas med i en översyn av inköpspolicyn.
Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med etikkommitténs yttrande.
Ärende om köfri psykiatri för barn och ungdomar återremitterad

Motionären Berit Adolfsson med flera (m) vill att regionstyrelsen skall se till att en omedelbar process startas där alla inblandade parter lämnar förslag för att skyndsamt åstadkomma en köfri psykiatri för barn och ungdomar. Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.
Åtgärder för minskad användning av silverförband

Användandet av silver som bakteriedödande medel vid sårvård måste begränsas menar Ingrid Bergman (mp). Miljönämnden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus har yttrat sig och menar att det idag saknas rutiner för hantering av silver.
Regionfullmäktige beslutade att ge sjukhusstyrelserna, tandvårdsstyrelsen och primärvårdsstyrelserna i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hanterandet av silver i vård och tandvård. Dessutom beslutade man att ge berörda styrelser och servicenämnden i uppdrag att tillse att berörd personal skall utbildas kring hälso- och miljöeffekter av silveranvändning.
Att välja läkemedel med mindre miljöeffekter

Stefan Kristiansson med flera (mp) vill i en motion att miljöhänsyn ska vägas in på rekommendationslistor. Hälso- och sjukvårdsutskottet och miljönämnden svarar i sitt yttrande att man redan i budgeten för 2007 täcker in motionens frågeställning. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.
Ärende om "Dolda funktionshinder – barn i riskzonen?" återremitterad

Jan Alexandersson (v) menar i en motion att barn med perceptionsstörningar, exempelvis så kallade ”bokstavsbarn” får diagnos ställd av regionens verksamheter men sedan lämnas till föräldrarna med en förväntan att skolan skall sätta in rätt åtgärder. Han begär därför att regionen upprättar en särskild handlingsplan för barn med dolda perceptionsstörningar. Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.
Stöd för våldtagna kvinnor

Annette Ternstedt (v) vill i en motion att det görs en utredning med syfte att skapa ett gott omhändertagande av våldtagna kvinnor.
Regionfullmäktige beslutade anse motionen besvarad enligt tidigare beslut i regionstyrelse.
Ärendet avgjordes efter votering där 90 röstade för regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad, 52 nej röstade för återremiss.
Moderaterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden om bifall av motionen.
Ny styrelse för Göteborgs Symfoniker AB

Regionfullmäktige utsåg följande personer att ingå i styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB; Kenneth Orrgren, Göteborg, Kerstin Quentzer, Vänersborg, Carina Bergfeldt, Göteborg, Marie Demker, Göteborg, Kerstin Burhöi, Göteborg, Anja Praesto, Skövde, Magnus Lönnroth, Lidköping, Bernt Andersson, Göteborg, Kenth Lindström, Lidköping
Lokala handlingsprogram för att tillgodose utsatta kvinnors särskilda behov av sjukvård och service

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.
Följande motioner anmäldes:

- Sören Kviberg med flera (v) och Stefan Kristiansson med flera (mp) om att utreda de mindre järnvägarnas betydelse för hållbarheten i Västra Götalandsregionen.

- Marianne Nilsson (kd) om att vaccinera barn mot pneumokocker.

- Jim Aleberg (s) och Johan Kanmert (s) angående system som stimulerar kollektivt resande.

- Göran Larsson (mp) om varför förskrivningen av psykofarmaka i regionen är avsevärt mycket högre än riksgenomsnittet.

För kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen hänvisas till de politiska partiernas webbplatser.

Kontaktperson: Johan Assarsson 0702-49 17 24,
Kjell Foss 0702-41 52 88, Michael Malmborg 0705-09 56 90,