Västra Götalandsregionen

Beslut i regionstyrelsen den 28 september

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 16:17 CEST

 

Fullmäktigeärenden

Fullmäktigeärendena är regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige.

Hanteringen av val och nomineringar förenklas

Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att berednings- och beslutsordningen för val och nomineringar, från januari 2000, ska bytas mot en ny aktuell och enklare ordning. Berednings- och beslutsordningen specificerar samtliga val till styrelser och nämnder samt hur valen ska beredas och beslutas.

Med regionstyrelsens förslag ändras principen för valberedningens arbete. Med undantag för representation i internationella sammanhang kommer valberedningen framöver endast lämna sina förslag till val till regionfullmäktige.

Den nya berednings- och beslutsordning innebär även att Regionstyrelsen får mandat att själv besluta om val till egna utskott, beredningar och styrgrupper samt samarbetsorgan.

Motion om att utveckla verktygen för uppföljning av projekt bifallen

Gunilla Levén med flera (M) vill i en motion att uppföljning och utvärdering av projekt- och programverksamheten inom tillväxt- och utvecklingsområdet ska bli bättre på att belysa insatsernas bidrag till hållbar utveckling. Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att regionutvecklings-, miljö- och kulturnämnderna får i uppdrag att tillämpa och utveckla den utvärderingsmodell som tagits fram inom regionutvecklingssekretariatet och att motionen därmed anses bifallen.

Beredningstiden för vårdöverenskommelser förlängs en månad

För att ge nämnder och styrelser mer tid till beredning av uppdrag och överenskommelser föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige förlänger tiden för inlämning med en månad till den 30 november då även detaljbudget och flerårsplan ska vara klara.

 

Styrelseärenden

Styrelseärenden är de ärenden som avgörs i regionstyrelsen

18 miljoner till ombyggnad av intensivvårdsavdelningen på SU/Mölndal

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att bevilja 18 miljoner kronor för ombyggnad av intensivvårdsavdelningen vid Mölndals sjukhus inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Pengarna beviljas som låneram för fastighetsnämnden. Styrelsen beslutade även att bidra med hälften av den kommande hyreshöjningen. Ombyggnaden beräknas vara klar under hösten 2011. Finansieringen sker inom regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar och investeringen ingår i investeringsplanen för 2010-2012.

Västra Götalandsregionen skriver av fordringar på minderåriga

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att Västra Götalandsregionen kommer att skriva av alla fordringar som regionen har på minderåriga. Bakom beslutet ligger den lag som gäller från den 1 juni i år och som innebär att fordringar på barn istället ska debiteras förmyndaren.

Fordringarna har uppstått då minderåriga uteblivit från inplanerade besök i vården och då debiterats en avgift för det uteblivna besöket. Om avgiften inte betalats har den enligt tidigare rutiner skickats vidare till inkasso. Västra Götalandsregionen har dock aldrig låtit fordringarna gå till kronofogden för indrivning. När barnet fyllt 18 har fordringarna skrivits av.

Dagens styrelsebeslut får ingen praktisk betydelse för de minderåriga eftersom fordringarna aldrig gått till indrivning. Troligen innebär dock avskrivningen en lättnad för dem som fram till nu fått påminnelser om betalning från inkassoföretag.

Det totala värdet av Västra Götalandsregionens fordringar är för närvarande 3,5 miljoner kronor. Avskrivningen medför ingen ny kostnad för Västra Götalandsregionen, eftersom de varit nedskrivna till 0 kronor i bokföringen.

145 miljoner plus för styrelse och fullmäktige

Den ekonomiska augustirapporten för verksamheterna regionstyrelsen och regionfullmäktige behandlades på dagens styrelsemöte. I prognosen för hela år 2010 beräknas verksamheterna få ett överskott på 145 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade godkänna delårsrapport augusti 2010.

Slutrapportering av projektet ”Tillgänglig information 2010” antecknas

Projektet Tillgänglig information 2010 har pågått under ett par år. Syftet har varit att utveckla kunskap, stöd och metoder för tillgänglig information. Resultatet ska samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen kunna ta till sig. I slutrapporten för projektet Tillgänglig information 2010 föreslås bland annat utbildning för bättre språk och att göra tillgängliga PDF-dokument.

Regionstyrelsen beslutade att informationen om rapporten ska antecknas och att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt arbete.

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Regionstyrelsen beslutade att fastställa förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Yttrande över delbetänkandet På väg mot en ny roll – överväganden och förslag om Riksutställningar

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig om över delbetänkandet På väg mot en ny roll – överväganden och förslag om Riksutställningar med kulturnämndens yttrande.

I korthet instämmer Västra Götalandsregionen i utredningens förslag att Riksutställningar ska koncentrera sin verksamhet kring expertstöd och kompetensutveckling, att samverkan med relevanta universitet, högskolor och andra forskningsintitutioner bör öka liksom dialogen och långsiktigheten i förhållandet mellan staten och den regionala nivån. Västra Götalandsregionen påpekar dock att det saknas ett utförligt resonemnag i utredningen om tillgänlighetsfrågornas relevans för samtidskonsten och att funktionshindrades rätt till deltagande och medskapande måste beaktas.

Reviderad säkerhetsskyddsplan antagen

Landsting och regioner är skyldiga att ha en säkerhetsplan för skydd mot brott och hemliga uppgifter som kan hota rikets säkerhet samt terrorism. Västra Götalandsregionens säkerhetsskyddsplan är från januari 2006 och har nu reviderats och anpassats till nya förutsättningar.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna revideringen av säkerhetsskyddsplanen som enligt dagens beslut gäller från och med den 1 oktober.


Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24
Presstjänsten Niclas Samsioe, 0706-98 06 35