Svenska Ishockeyförbundet

Beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 16:47 CEST


Här nedan bifogas ett beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, onsdagen den 5 april 2006.För eventuella frågor ring:

Disciplinnämndens ordförande Martin Holmgren, mobiltel: 070 – 657 16 00.Med vänliga hälsningarSVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

InformationsavdelningenJohanneshov den 5 april 2006 Ärendenr: 99-05/06BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn: Martin Sevc

Förening: Färjestads BK

Adress: Box 318, 651 08 Karlstad

Matchdatum: 2006-04-02

Mellan: HV 71 - Färjestads BK

Domare/anmälare: Marcus VinnerborgSKÄL

Disciplinnämnden har förutom anmälan och yttrande från Martin Sevc tagit del av filmsekvenser från händelsen.

Martin Sevc har tillstått att hans tackling blev onödigt hård men hans avsikt var aldrig att skada HV 71-spelaren.

Disciplinnämnden finner efter att ha studerat filmsekvenserna att tacklingen är våldsam och sker med armbåge mot huvudet på HV 71-spelaren. Även fast Sevc inte har haft för avsikt att skada motspelaren så har spelare i en tacklingssituation bakom en annan spelare ett särkilt ansvar.

Disciplinnämnden har i flera andra ärenden dömt ut avstängning i två eller flera matcher, dvs. vid våldsamma tacklingar i ryggen vid sarg eller mot huvud vid sarg. Martin Sevcs tackling sker med relativt stor kraft.

Mot denna bakgrund skall Martin Sevc åläggas avstängning, motsvarande sammantaget tre matcher (inklusive den automatiska avstängningen) samt böter motsvarande en match.BESLUT


Martin Sevc åläggs enligt 14 kap. 2 § 8 p RF:s stadgar följande straff:
1) avstängning fr o m den 3 april 2006 t o m den 9 april 2006. Avstängningen avser
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2) böter om 2 000 kr. Böterna skall vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta

beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till

ny bestraffning.I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom tre veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.På Disciplinnämndens vägnarMartin HolmgrenI avgörandet har deltagit Martin Holmgren, Ulf Lindgren, Åke Markström, Hans-Göran Elo och Stefan Persson.

Enhälligt.