Värmdö kommun

Beslut i Värmdös kommunstyrelse den 9 maj

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 13:37 CEST

Värmdö är över 39 000 och befolkningen fortsätter växa 2012-2021
En ny befolkningsprognos har antagits. Den visar på två utvecklingsalternativ. Ett lågt alternativ med en ökning på cirka 600 invånare per år och ett högt med en ökning på cirka 950 invånare per år. Tillväxten är främst beroende av bostadsbyggandet. Antalet fritidshus som görs om till permanentboende är cirka 200 om året.

Extra KS om upphandlad vuxenutbildning
Under förmiddagen hölls ett extrainsatt kommunstyrelsemöte begärt av Socialdemokraterna avseende en upplevd otydlighet i det nyligen ingångna avtalet rörande vuxenutbildning. Kommundirektören fick bland annat i uppdrag att återkomma med en risk- och konsekvensanalys angående olika interkommunala samarbeten kring vuxenutbildning.

Vindkraft i Värmdö kommun
Utredningen om Beslutsunderlag för investering i vindkraft presenterades och koalitionens förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda upphandling av vindkraft godkändes. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Tillfälliga ungdomsbostäder
Värmdö Bostäder AB föreslås uppföra provisoriska ungdomsbostäder i Gustavsberg på fastigheten 1:186 i Charlottendal. Tidigare har byggnation av förskola planerats på tomten men kommunfullmäktige har beslutat att förskolan inte ska byggas. En tillfällig byggnation gör det möjligt att nyttja tomten till byggnation av förskola i framtiden.

Latrintömningsstation på Sandhamn
Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kr till Värmdö hamnar för installation av en flytande latrintömningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar i Sandhamns gästhamn. Även en fast latrintömningsstation kommer att installeras i Stavsnäs.

Beslut togs också att stötta etableringen av Leader-projektet Roland Svensson museum på Möja genom medfinansiering av en besökstoalett med 150 000 kr.

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.