Skandia

Beslut och uttalande av Skandias styrelse med anledning av särskild granskningsrapport

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 10:04 CET

Skandias styrelse konstaterar att granskningsmännen har fullgjort sitt
uppdrag.

Granskningsrapporten redovisar ett antal missförhållanden som funnits i
Skandia. Några personer i Skandias tidigare ledning har brutit mot
regler, ignorerat styrelsebeslut och fört sina uppdragsgivare bakom
ljuset. De har agerat i strid med den moral och anständighet som är
grunden för god företagsledning. De har begått handlingar som är
olämpliga, oetiska och i vissa fall sannolikt olagliga. De har misskött
sin ställning och missbrukat det förtroende de givits av kunder,
medarbetare, styrelse och ägare. De har skadat Skandia och Skandias
anseende.

Skulden för detta, och de skador som vållats, vilar tungt hos dem som
har begått handlingarna. Driften av ett företag bygger på förtroende och
omdöme hos dem som har uppdraget. Utredarna konstaterar att inget
företag helt kan värja sig mot en ledning som systematiskt missbrukar
förtroendet och saknar det omdöme som uppdraget kräver.

Samtidigt har det funnits brister i revision och andra uppföljnings- och
kontrollsystem. Skandias nuvarande styrelse har därför vidtagit åtgärder
i syfte att förbättra dessa, skapa tydliga etiska riktlinjer och följa
upp dessa samt ge företaget en ledning med integritet och kompetens.
Granskarna bekräftar i sin rapport att den inslagna vägen och de
vidtagna åtgärderna är adekvata.

Närmare kommentarer till utredningen

Utredarnas rapport är indelad i tre huvudavsnitt. Styrelsens kommentarer
nedan följer denna indelning.

Transaktioner mellan moderbolaget och Skandia Liv

· Utredningen har i likhet med Skandia Livs egen oberoende utredning
inte funnit belägg för att Skandia otillbörligt berikat sig på Skandia
Livs bekostnad. Någon juridisk grund för att ersätta Skandia Liv finns
inte och någon ersättning kommer inte att betalas, med undantag för 2,5
MSEK avseende konvertibler i ett onoterat bolag.

· Styrelsen noterar särskilt att när det gäller de mest omdiskuterade
transaktionerna, försäljningen av fastigheten Träsket och av Skandia
Kapitalförvaltning så konstaterar utredarna att moderbolaget inte har
berikat sig på Skandia Livs bekostnad. Utredarna konstaterar också att
ingångna avtal är marknadsmässiga.

·Skandias styrelse delar utredningens bedömning att styrelsearbetet
i Skandia Liv fram till sommaren 2002 varit bristfälligt. Ansvarig för
detta är i första hand Skandia Livs dåvarande styrelseordförande Jan
Carendi.

·Skandias styrelse kommer att tillse att utredningens förslag
rörande styrelsebehandling av transaktioner mellan Skandia och Skandia
Liv genomförs.

·Styrelsen har tagit initiativ till en särskild ägarinstruktion för
Skandia Liv.

·Styrelsen har också tagit ett principbeslut om att utse olika
revisorer i Skandia och Skandia Liv.

Principerna för embedded value

·Utredningen har ingen specifik kritik när det gäller principerna
för embedded value-redovisning, men anser att denna metod har haft en
alltför dominerande roll i den finansiella rapporteringen. Att embedded
value-beräkningarna snarare varit för konservativa än för aggressiva har
bekräftats av den internationella aktuariefirman Tillinghast-Towers
Perrin i en nyligen genomförd analys av Skandias redovisning.

·Utredningens konkreta förslag när det gäller embedded value-
redovisning kommer att genomföras.

Förmåner till ledande befattningshavare

·Utredningen kritiserar med rätta konstruktion, genomförande och
utfall av Skandias incitamentsprogram 1997-2000. Att fattade beslut om
incitamentsprogram därtill i vissa fall har frångåtts föranleder anspråk
från Skandia.
·Skandias styrelse stramade under år 2000 och 2001 i flera avseenden
upp Skandias ersättningspolicy och program. I juni 2003 antog den
nuvarande styrelsen en helt ny ersättningspolicy som innehåller
detaljerade riktlinjer när det gäller fast och rörlig lön,
incitamentsprogram, pensioner och avgångsvederlag. Styrelsen noterar att
utredningen anser att denna policy väl uppfyller de krav som kan och bör
ställas på ett företag av Skandias storlek.

·Skandia och Skandia Liv har under våren 2003 infört ett mycket
strikt reglemente för tilldelning av hyreslägenheter till anställda.
Inte i några fall får tilldelning ske till anhöriga eller närstående.

·Styrelsen anser att det är viktigt att än en gång påpeka att ingen
av de konstaterade felaktigheterna vad gäller förmåner,
incitamentsprogram eller kostnader för bostadslägenheter ekonomiskt har
drabbat spararna i Skandia Liv.

Åtgärder med anledning av rapporten

Skandias styrelse har med anledning av rapporten beslutat om följande
åtgärder:

· Att rikta skadeståndsanspråk mot Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och
Ola Ramstedt. Styrelsen har givit advokat Otto Rydbeck i tilläggsuppdrag
att precisera anspråken och företräda Skandia.

· Att formellt avskeda Lars-Eric Petersson och Ulf Spång. Det innebär
att avtalen i samband med dessas avgång från Skandia hävs. Någon
ytterligare uppsägningslön/avgångsvederlag kommer därmed inte att
betalas ut.

· Att utreda i vilka fall återkrav kan riktas mot personer som
tillgodoförts pengar från incitamentsprogram, trots att de känt till att
betalningarna varit obehöriga.

· Att pröva Skandias möjlighet att kräva skadestånd för misskötsel av
styrelsearbetet i Skandia Liv, i första hand av Skandia Livs dåvarande
styrelseordförande Jan Carendi. Eventuella skadestånd kommer att
tillföras Skandia Liv.

· Att överlämna utredningsrapporten till åklagarmyndigheten för de
åtgärder som denna kan finna erforderliga samt vara åklagaren behjälplig
i dennes utredningsarbete.

· De omständigheter som upptäckts kring renovering av
bostadslägenheter för Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt
och dessas anhöriga har redan överlämnats till åklagarmyndigheten.

· Att begära rättelse av Skandias deklarationer i de fall förmåner
redovisats med för låga belopp, vilket i första hand gäller det förtida
uttaget från Ulf Spångs direktpensionsavtal.

· Att stärka Skandias internrevision.

· Att överlämna rapporten till Revisorsnämnden för prövning av
revisorernas ansvar.

· Att rekommendera Skandias nomineringskommitté att externrevisionen
nyupphandlas.

· Att inom Skandias interna organisation utreda kvarvarande
uppgifter, påståenden och rykten om tidigare förhållanden i Skandia som
överlämnats från granskningsmännen, för att kunna antingen avföra eller
klarlägga dessa samt om så visar sig påkallat, vidta ytterligare
åtgärder.

Slutsats

Vid Skandias bolagsstämma 2003 gavs den nyvalda styrelsen ett tydligt
uppdrag:

Skandias ställning och framtida möjligheter skulle säkras. Tidigare
missförhållanden skulle utredas i grunden och åtgärdas, för att
företagets goda etik och anseende skulle kunna återupprättas. Befintliga
strategier, planer och policies skulle gås igenom, för att förändras
eller bekräftas.

För att fullgöra detta uppdrag valde stämman en styrelse, sammansatt av
personer som hade tidigare erfarenhet från styrelsearbete i Skandia och
sådana som var nya i uppgiften.

Sedan styrelsen valdes den 15 april i år, har affärsstrategin lagts
fast. Marknader och produkter har analyserats och åtgärdsprogram som
skall säkra lönsamhet, kassaflöde, kostnadseffektivitet och sund
tillväxt har arbetats fram. Nya eller uppstramade riktlinjer för
revisionsarbetet, ägarstyrning, ersättningar, riskkontroll och etik har
införts och kommer aktivt att följas upp. Ny ledning är tillsatt.
Därtill har den oberoende granskningen genomförts.

Nu börjar ett nytt skede för Skandia. De åtgärder som beslutats skall
verkställas. Samtidigt skall affärsstrategin och inriktningen
genomföras. Detta är ett långsiktigt arbete som ställer stora krav på
ägare, styrelse och ledning.

Mot denna bakgrund har styrelsen, efter kontakter med några av de större
institutionella svenska aktieägarna, beslutat att kalla till en extra
bolagsstämma. Därigenom har Skandias ägare möjlighet att utse den
styrelse och de revisorer de anser vara bäst skickade för det fortsatta
arbetet framåt.

Styrelsens ordförande Bengt Braun har meddelat ägarna och styrelsen att
han inte står till förfogande för omval samt att han därför, med tanke
på det tidskrävande och långsiktiga arbete som nu krävs, finner det
naturligt att lämna uppdraget omedelbart. Till ny ordförande har
styrelsen utsett Björn Björnsson.

Sittande styrelse kommer fram till den extra bolagsstämman att fullfölja
sitt arbete med oförminskad kraft och oförändrad inriktning.

------------------------------------------------------------------------
------------------------


Skandias styrelseordförande Björn Björnsson och förre ordförande Bengt
Braun står till förfogande för frågor med anledning av styrelsens beslut
och slutsatser på Skandia, Sveavägen 44 kl. 13.00

Den extra bolagsstämman är planerad till den 28 januari 2004

Den omnämnda granskningsrapporten finns tillgänglig på www. skandia.com.