Investment AB Kinnevik

Beslut om återköpsprogram avseende egna aktier

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:12 CEST

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att initiera ett återköpsprogram. Syftet med återköpsprogrammet är uteslutande att nedsätta Kinneviks aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Genom återköpsprogrammet kommer Kinnevik att återföra ytterligare medel till aktieägarna och det är styrelsens bedömning att programmet kommer att ge Kinnevik en mer optimal kapitalstruktur.

Kinneviks årsstämma bemyndigade den 15 maj 2008 styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, vilket bemyndigande styrelsen nu utnyttjar. Programmet genomförs i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 ("EG-förordningen") och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Kinneviks aktier oberoende av och utan inflytande från Kinnevik. Återköpet av egna aktier i återköpsprogrammet skall uppfylla följande villkor: 1. Återköp av A- och B-aktier skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av EG-förordningen samt OMX Nordic Exchange Stockholms Regelverk för emittenter. 2. Återköp av A- och B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen från idag fram till den 30november 2008. Återköp får ske motsvarande högst 25% av den dagliga genom­snittliga omsättningen. 3. Återköp av A- och B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den högsta köpkursen får inte överstiga den högsta tillåtna köpkursen enligt artikel 5 i EG-förordningen. Återköp får ske för ett sammanlagt belopp om maximalt 300 Mkr. 4. Sammanlagt får maximalt 3.500.000 A- och B-aktier återköpas. 5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Kinnevik innehar idag inga egna aktier. Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de återköpta aktierna.

För ytterligare information, besök
www.kinnevik.se eller kontakta: Mia Brunell Livfors, Verkställande direktör och koncernchef +46 (0)8 562 000 00 Torun Litzén, Informations- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83 +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Bolagets verksamhet omfattar tre övergripande affärsområden; Noterade kärninnehav som består av Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. Kinnevik-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap-segmentet, och ingår i sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.