Miljöpartiet Stockholms stad

​Beslut om cykelåtgärder för 139 miljoner

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 09:00 CET

Flera steg tas nu för att Stockholm ska bli en ledande cykelstad. I går beslutade kommunfullmäktige om cykelbana på Värtavägen och trafiknämnden den 4/2 beslutar om gång- och cykellösningar på Västerbronedfarten, Gamla Huddingevägen och Bällstavägen vid Annedal – totalt för 139 miljoner kronor. I en rapport om ett av Sveriges mest trafikerade cykelstråk, Gullmarsplan–Odenplan, utreds bland annat konsoler vid Riddarhuskajen.

– Framkomligheten i Stockholm är en viktig del av vår stads attraktivitet såväl i dag som i framtiden. Cykelplanen pekar ut hur ett av de kapacitetsstarka och yteffektiva färdmedlen kan bidra till en ökad framkomlighet i Stockholm. Det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm och antalet cyklister ska öka, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Staden avsätter en miljard för cykelinfrastruktur under innevarande mandatperiod. Stockholm tar i och med cykelbanor på Värtavägen ytterligare ett steg mot staden som utgår från de som går, cyklar och reser kollektivt. En modern, mänsklig och miljövänlig huvudstad, säger Daniel Helldén.

Beslut på kommunfullmäktige den 25/1

Cykelbana på Värtavägen för 58 miljoner kronor, inklusive pilotprojekt metoder för placering av trafikskyltar. Anläggande av cykelbana på Värtavägen är utpekat i cykelplanen med högsta prioritet. Syftet är att förbättra möjligheterna för cykling längs med Värtavägen samtidigt som fortsatt god framkomlighet för busstrafik och gående säkerställs.

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1826402

Beslut på trafiknämnden den 4/2

 • Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder för 45 miljoner. Målet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan och stärka attraktiviteten för cykling i Stockholmsregionen. Det blir en ny 1,5 kilometer lång dubbelriktad cykelbana inom befintligt vägområde. Cykelbanan och gångbanan separeras. Det blir även upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, trädrenovering, nyplantering av träd samt upphöjning av korsningspunkter i trafiksäkerhetssyfte. Påbörjas hösten 2016 och färdigställs 2017. http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-02-04#agenda-19
 • Gång– och cykellösning på Västerbronedfarten för 16 miljoner. Västerbron och dess nedfart är en viktig länk i stadens pendlingsstråk för cykel och binder samman Södermalm och Kungsholmen. Det blir bredare gång- och cykelbanor på Västerbroned-farten med en bättre koppling mot Gjörwellsgatan. Sträckan kompletteras med en ny gångbana med separering mellan gående och cyklister. Ny tillgänglighetsanpassad ramp ner till parken så fotgängare med funktionsnedsättning kan ta sig mellan bron och parken. Övergångsställen som korsar Västerbronedfarten hastighetssäkras genom att de höjs upp och tydliggörs. Belysningen under bron förbättras samt hela nedfarten får en ny förbättrad belysning. Genomförs 2016–2017. http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-02-04#agenda-17
 • Cykelinvesteringar längs Bällstavägen vid Annedal för 20 miljoner kronor. Längs Bällstavägen förbi Annedal går ett pendlingsstråk för cykel. De enkelriktade cykelbanorna får en ökad bredd mellan Dartanjangs gata och Tappvägen, en sträcka på cirka 650 m. Trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras genom att cyklisterna leds ned i en cykelbox vid trafiksignalen för vänstersväng, gång- och cykelbana separeras och cykeltrafiken kommer att gå på cykelbana en större del av sträckan. Ett signalreglerat övergångsställe byggs vid Mariehällstorget vilket ger fler korsningspunkter och därmed en ökad trafiksäkerhet för de gående. Genomförs under 2016. http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-02-04#agenda-14

– En förutsättning för att skapa en god cykelinfrastruktur är att cykelbanan är rak, logisk och tillräckligt bred för att ta hand om nuvarande och tillkommande cykeltrafik. Det är viktigt att vi tänker målstyrt och inte prognosstyrt. Staden har mål om en ökad cykeltrafik och det är viktigt att fatta beslut som systematiskt inriktas på att genomföra åtgärder som leder mot målen, säger Daniel Helldén.

Cykelpendlingsstråk Gullmarsplan–Tegelbacken–Odenplan

På nästa trafiknämnd den 4 februari kommer också en lägesrapport av cykelstråket mellan Odenplan och Gullmarsplan, via Tegelbacken, och som är ett av Sveriges mest trafikerade cykelstråk. Cykelpendlingsstråket ska skapa förutsättningar för ett ökat cyklande i Stockholm. Samhällsmålet är att 2030 ska minst 15 procent andelen av alla resor i högtrafik ske med cykel.

– Utredningen visar att cykelstråket har brister i utformning, kontinuitet och trafiksäkerhet. Avsikten är att skapa ett stråk med hög framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Åtgärder kommer göras på de platser och sträckor där det i dag finns brister, säger Daniel Helldén.

Utredningen från Trafikkontoret visar även att olika typer av cykelolyckor sker på de olika delsträckorna och att olyckstypen är kopplad till gatuutformningen.

Åtgärder som ska utredas och genomföras på kort sikt, cirka ett–tre år:

 • Tydlig vägvisning på hela sträckan.
 • Hastighetsdämpande åtgärder byggs längs Upplandsgatan för att förbättra säkerheten för cyklister i blandtrafik. Åtgärderna föreslås på hela sträckan mellan Odengatan och Norra Bantorget.
 • Nya cykelbanor byggs vid Norra Bantorget, mellan Upplandsgatan och Vasagatan. De föreslås bli 2,25 meter breda och placerade bakom befintliga busshållplatser. (Vasagatan byggs om i särskilt projekt – planerat är 2,25 meter breda cykelbanor på bägge sidor.)
 • Tegelbacken utreds i särskilt projekt med syfte att bland annat erbjuda större utrymmen för gång- och cykeltrafiken.
 • Utreda möjligheten att åstadkomma en konsolkonstruktion utmed Riddarhuskanalen som möjliggör breddad cykelväg mellan Vasabron och Gamla stans tunnelbanestation.
 • På Repslagargatan mellan St Paulsgatan och Högbergsgatan förtydligas cykelstråket med skyltar, målning/markering i gatan samt belysning så att en alternativ möjlighet ges till cyklisterna på eftermiddagen då framkomligheten på Götgatans gågatudel är mycket låg.
 • Trafikregleringen ändras (lastzonen tidsregleras mellan kl 6–10) på Götgatan mellan Högbergsgatan och Noe Arkens gränd, så att framkomligheten förbättras för cyklister i sydlig riktning under eftermiddagsrusningen.
 • Cykelbanan breddas till 2,25 meter på Götgatan mellan Noe Arksgränden och Högbergsgatan.
 • Cykelbanorna breddas på Götgatan mellan Noe Arksgränden och Folkungagatan i samband med omläggning av sträckan inför ombyggnad av Slussen.

Åtgärder på längre sikt – mer än tre år

 • Alternativ cykellösning i form av till exempel röda cykelfält längs Upplandsgatan på sträckan Odenplan–Norra Bantorget.
 • Mellan Tegelbacken och Gamla stan byggs en cykelbro parallellt med Centralbron.
 • I Slussenprojektet byggs en ny cykelbro mellan Gamla stan och Södermalmstorg.
 • Repslagargatan byggs om så att en dubbelriktad, 3,25 meter bred cykelbana går mellan St Paulsgatan och Högbergsgatan. Korsningarna ses över så att cyklister får företräde gentemot övrig fordonstrafik.

http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-02-04#agenda-26

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad