Micropos Medical AB

Beslut om företrädesemission

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:42 CEST

Den 4 oktober 2012, tog styrelsen i Micropos Medical AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 6 000 000 aktier, motsvarande 6 000 000 kronor före emissionskostnader, med stöd av beslutet på årsstämman den 23 maj 2012. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för försäljning av Micropos system RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Subsidiär teckningsrätt tillämpas för befintliga aktieägare, men även allmänheten har möjlighet att teckna sig i emissionen.

Bolaget har av Innovationsbron, VD, styrelse och närstående till styrelsen samt av ett antal investerare erhållit garanti och avsiktsförklaringar om teckning omfattande drygt 2 000 000 kronor, vilket motsvarar 33 procent av emissionen. Till dessa utgår ingen ersättning för garanti- eller avsiktsförklaringarna.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 15 oktober till den 30 oktober 2012.
  • Teckningskursen är 1 krona per aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 6 000 000 aktier, varav 5 849 920 tecknas med stöd av teckningsrätter och resterande 150 080 aktier erbjuds vid övertecknande av emissionen. Idag har Micropos 17 549 760 aktier.
  • Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, vilket innebär att 5 849 920 aktier fördelas med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning av emissionen erbjuds ytterligare 150 080 aktier som fördelas i första hand i förhållande till den teckning som skett med stöd av teckningsrätter.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 11 oktober 2012 och första dagen med handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 oktober 2012.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 oktober till den 25 oktober 2012.
  • Handel med betalda tecknade aktier, BTA, kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 oktober 2012 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av december 2012.

Fullständiga villkor och anvisningar, samt beskrivning om vad emissionslikviden skall användas till finns att finna i det memorandum som offentliggörs senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), tel 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.