Naturvårdsverket

Beslut om lodjursjakten 2011

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 16:07 CET

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om lodjursjakten 2011 till länsstyrelserna. Omfattningen varierar mellan de tre olika rovdjursförvaltnings­områdena: från enbart skyddsjakt i söder till full beslutanderätt i norr och delegation med tak i Mellansverige. Fångstredskap tillåts inte i årets licensjakt.

1 mars inleds årets licensjakt på lodjur. Naturvårdsverket har nu beslutat om delegation av beslutanderätten och därefter ska länsstyrelserna fatta sina beslut om licens- och skyddsjakt.

– Regering och riksdag har lagt ett stort ansvar på länsstyrelserna att gemensamt klara de nationella målen för rovdjursstammarna. Länsstyrelserna har levt upp till detta ansvar genom att enas om regionala miniminivåer för lodjur som gemensamt når det nationella målet. Nästa steg blir att enas kring utrymmet för lodjursjakt, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets bedömning är att lodjursstammen nu ligger på nivån 250 föryngringar, familjegrupper. I det senaste riksdagsbeslutet anges att stammen kan tillåtas variera ner till 250 familjegrupper. Utrymmet för jakt är begränsat med hänsyn till stammens utveckling, enligt lodjursforskarna.

Storleken på stammen kan fastställas genom inventering, men fjolårets inventering hade ojämn kvalitet och kan därför inte vara enda grunden för beslutet, anser Naturvårdsverket som därför bett forskarna att göra en bedömning av stammens storlek och utveckling samt prognos för framtiden.

Forskarna bedömer att trenden för lodjursstammen även utan jakt är stabil i vissa län och minskar i landet som helhet.

– Denna vinter har betydande insatser för att inventera lodjur gjorts av jägare och andra. De preliminära resultaten som hittills redovisats stärker bilden av stammens utveckling och visar även att stammen ökar i några län, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.

Regering och riksdag har angett hur omfattande delegeringen kan bli för ett rovdjursförvaltningsområde och Naturvårdsverket följer de reglerna i beslutet:

  • Norra får full rätt att besluta om skydds- och licensjakt under tre år. Här överstiger lodjursstammen miniminivån i både län och rovdjursförvaltningsområde.
  • Mellersta får rätt att besluta om skydds- och licensjakt på högst 30 djur under åtta månader. Taket beror på att stammen inte överstiger miniminivån i samtliga län även om mycket tyder på att målet för rovdjursförvaltnings­området nås.
  • Södra får rätt att besluta om enbart skyddsjakt. Här når stammen varken upp till läns- eller områdesnivåer.

– Taket på 30 djur i mellersta området ska inte ses som en tilldelning för jakt utan som ett utrymme för länen att besluta inom, säger Susanna Löfgren.

Fällfångst
En rapport om fångstredskap för lodjursjakt har visat att det finns behov av att undersöka vilka skador som fångsten medför. Därför förbereder Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt en test av de fångstredskap som har tillåtits för lodjursjakt. Avsikten var att testa fångstredskapen i samband med licensjakten i år, men dessa förberedelser är inte klara och därför tillåts ingen fällfångst vid årets licensjakt.

Läs beslutet om Norra rovdjursförvaltningsområdet
Läs beslutet om Mellersta rovdjursförvaltningsområdet
Läs beslutet om Södra rovdjursförvaltningsområdet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Allander, handläggare
, 010-698 17 39, klas.allander@naturvardsverket.se,
Magnus Kristoffersson, handläggare
, 010-698 16 34, magnus.kristoffersson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén
, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.