Länsstyrelsen i Uppsala län

Beslut om servicebyggnaden i Linnéträdgården uppskjutet

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 15:01 CET

Länsstyrelsen anser att frågan om den nya servicebyggnaden i Linnéträdgården måste utredas ytterligare. Man har beslutat om inhibition vilket innebär att byggnadsnämndens beslut att godkänna en sådan byggnad tills vidare inte gäller.First Hotel Linné har liksom en rad privatperson boende i området överklagat beslutet till länsstyrelsen och begärt inhibition (verkställighetsförbud). Man hävdar bland annat att bygglovet strider mot detaljplanen för området.Enligt länsstyrelsen måste bland annat frågan om servicebyggnadens tak närmare utredas. Enligt detaljplanens krav ska taket vara av lertegel medan det planerade taket är av plåt. Om bygglovet svarar mot gällande lag bör också närmare utredas. Ny bebyggelse ska enligt Plan- och bygglagen utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart och med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden på plats.För ytterligare information kontakta:

Chefsjurist Christer Segerström, tfn 018-19 53 57

Länsassessor Roger Gustafsson, tfn 018-19 53 55