Utrikesdepartementet

Beslut om Sveriges stöd till Somalia

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:21 CET

Regeringen har idag beslutat om ett nytt strategidokument, ett s k förhållningssätt, för Sveriges biståndsfinansierade stöd till freds- och försoningsprocessen och de omfattande humanitära behoven i Somalia.


Målet för Sveriges engagemang i Somalia är att främja varaktig försoning, stabilitet och återupprättandet av ett effektivt samhällsstyre, vilket krävs för att kunna bekämpa fattigdomen. Det svenska biståndet till Somalia ska omfatta hela landet. Hänsyn ska tas till de regionala variationer som finns när det gäller behov, säkerhetsläge och förutsättningar att nå uppställda mål.

För 2007 planeras det mer långsiktiga biståndet uppgå till 50 miljoner kronor och det humanitära biståndet till ca 100 miljoner kronor. Omfattningen av det svenska biståndet beror på förutsättningarna i Somalia att bedriva ett ändamålsenligt och resultatinriktat stöd.

- Den svåra situationen i Somalia kräver ett samordnat internationellt bistånd. Det är nu särskilt angeläget att få till stånd en fungerande politisk försoning, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

- Det är därför utomordentligt viktigt att övergångsregeringen visar att de menar allvar med budskapen om en bred politisk dialog med alla konstruktiva krafter i Somalia. En skyndsam utplacering av Afrikanska Unionens fredsstyrka skall göra det möjligt för andra länders styrkor att snarast lämna Somalia och underlätta för den politiska försoningsprocessen att komma igång på allvar, säger Gunilla Carlsson.

-----

Utgångspunkten för det svenska stödet till Somalia är övergångsstadgan, det politiska ramverk som överenskoms vid fredsavtalet 2004.

Utvecklingen i Somalia sedan fredsöverenskommelsen trädde i kraft hösten 2004 har inte motsvarat förväntningarna. Under 2006 skärptes situationen när övergångsregeringen utmanades av de s.k. islamistiska domstolarna. Att det politiska läget i Somalia är föränderligt illustrerades ytterligare i december 2006 då Etiopiens militära intåg drev bort de islamistiska domstolarna och AU beslutade om en fredsmission (AMISOM) som stöd för en politisk lösning och för att påskynda tillbakadragande av etiopisk trupp. Det internationella samfundet verkar sedan dess för att få till stånd och stödja en bred politisk process i Somalia.

EU:s och FN:s politik och stöd till Somalia utgör en plattform för det svenska stödet. En stor del av det svenska stödet kanaliseras via olika FN-organ. Sverige är aktivt bl.a. genom vår roll i den internationella kontaktgruppen för Somalia. Sverige är vidare en central aktör inom EU när det gäller utformningen av EU:s samlade engagemang i och stöd till fred, försoning och utveckling i Somalia.

Det svenska biståndet till Somalia bör kunna utvidgas i takt med att förutsättningar skapas för att stödja framväxande nationella, regionala och lokala förvaltningar som på ett rättvist sätt återspeglar samhällets klanmosaik.

En sådan institutionsuppbyggnad och kapacitetsförstärkning är helt avgörande för att Somalia efter 15 år av laglöshet ska kunna bygga upp en fungerande statsförvaltning.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-297 43 28
mikael.ostlund@foreign.ministry.se

Andreas Ershammar
Departementssekreterare
Afrikaenheten i UD
08-405 34 55-------------------------
Läs mer
-------------------------
Somalia (http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75151)