Fundior

BESLUT OM UTGIVANDE AV OBLIGATIONSLÅN

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 17:28 CET


Styrelsen i Fundior AB (publ) har idag beslutat att ge ut obligationer denominerade i svenska kronor till ett totalt belopp om högst 100 miljoner kronor, samt att ge ut obligationer denominerade i euro till ett totalt belopp om högst 30 miljoner euro ("Obligationerna").

Obligationerna kommer att erbjudas allmänheten och teckningsperioden infaller mellan den 30 november och den 20 december 2010 ("Erbjudandet").

Syftet med Erbjudandet är att ge Fundior AB (publ) en lämplig kapitalbas för att finansiera fastighetsinvesteringar i enlighet med Bolagets strategi.

Prospekt med anledning av Erbjudandet samt fullständiga villkor för Obligationerna kommer att offentliggöras i vecka 47.

Bolaget avser att ansöka om registrering av Obligationerna för handel vid AktieTorget. 

2010-11-11 

För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua 
VD, Fundior AB (publ) 
Tel: 08-551 106 10 
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fundior Pressrelease 2010-11-11.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Fundior

Om Fundior
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Fundior AB (publ) har sitt säte och kontor i Stockholm. Fundior AB (publ) aktie är listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.

Ytterligare information: www.fundior.se

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien eller andra länder där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt- registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land.

Informationen i detta pressmeddelande ska inte konstituera ett erbjudande om att teckna Obligationer, ett påbud om att teckna, inte heller ska det ske någon utgivning av Obligationer till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller utgivande inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt avseende Erbjudandet som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande inregistreringen av Obligationer vid AktieTorget kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Fundior AB (publ) i USA eller Kanada, inte heller ska värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Fundior AB (publ) i USA eller Kanada eller att genomföra ett publikt erbjudande av Obligationerna i USA eller Kanada.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka hä