Nordnet Sverige

Beslut på årsstämma i Nordnet AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:41 CEST

Torsdag den 23 april 2009 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Stämman beslutade bland
annat följande:

  • Utdelning om 0,50 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2008 med avstämningsdag den 28 april 2009. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2009.

  • Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

  • Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande: Arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 30 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Inget arvode skall utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

  • Annica Axelsson, Bengt Baron, Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel samt Bo Mattsson omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval av Anna Frick som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Claes Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande.

  • Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se

  • Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

  • Stämman godkände förslaget till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se

  • Beslut om ändring av bolagsordning så att § 9 första stycket i Bolagets bolagsordning får följande lydelse. "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." Beslutet är villkorat av att en föreslagen ändring i aktiebolagslagen (2005:551) rörande sättet för kallelse till bolagsstämma träder i kraft, innebärande att den förslagna lydelsen av § 9 första stycket i bolagets bolagsordning kommer att vara förenlig med aktiebolagslagen.

  • Beslut om minskning av reservfonden, som per den 18 mars 2009 uppgår till 262 110 645 kronor, med 262 110 645 kronor till 0 kronor och att beloppet motsvarande minskningen avsätts till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (s.k. fri fond). Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till minskningen.
För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD
070-609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se
The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with more than 239 000 clients in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnetbank.de and ww.nordnet.lu.