Custos AB

Beslut på bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 16:00 CEST

Inlösenerbjudande
Extra bolagsstämman fattade idag, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om inlösen av 1 401 074 aktier i Custos. Totalt beräknas cirka 4361,2 miljoner kronor komma att utskiftas till aktieägarna. Erbjudandet innebär att de som är registrerade aktieägare i Custos den 3 oktober
2003 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigar till inlösen av en Custosaktie3 med likvid bestående av tre aktier i Bilia AB (publ) samt 64 kronor kontant, motsvarande 311,50 kronor per inlöst aktie2.

Tidsplan för inlösenprogrammet
30 september 2003 Sista dag för handel i Custosaktien
inklusive inlösenrätt
1 oktober 2003 Custosaktien handlas exklusive
inlösenrätt
3 oktober 2003 Avstämningsdag för erhållande av
inlösenrätter
13 oktober-31 oktober 2003 Handel med inlösenrätter
13 oktober-5 november 2003 Anmälningsperiod i
inlösenprogrammet
Omkring 14 november-2 december 2003 Handel i inlösenaktier
Omkring 10 december 2003 Utbetalning av inlösenlikviden

För att undvika en ytterligare bolagsstämma för genomförandet av inlösenprogrammet har styrelsen givits ett bemyndigande att besluta om en riktad nyemission av stamaktier till Handelsbanken. Handelsbanken har förbundit sig att teckna de nyemitterade stamaktierna samt att lämna in motsvarande antal aktier för inlösen. Förfarandet innebär inte någon förändring av aktieägarstrukturen.

För att kunna genomföra inlösenprogrammet utan att behöva invänta rättens tillstånd har stämman beslutat om en riktad nyemission av 1 401 074 C-aktier till Handelsbanken samt om inlösen av dessa 1 401 074 C- aktier.

Nedsättning av reservfonden
Vidare beslöt bolagsstämman dels att nedsätta bolagets överkursfond med 13,0 miljoner kronor, dels att nedsätta bolagets reservfond med 79,9 miljoner kronor, totalt 92,9 miljoner kronor, för överföring till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70)

1 Antaget full anslutning i Erbjudandet. 2 Antaget senaste betalkurs för Biliaaktien den 25 september 2003. 3 Genom handel med inlösenrätter under perioden 13-31 oktober 2003 kan fler än var fjärde, på avstämningsdagen, innehavd Custosaktie anmälas för inlösen.