Svenska kyrkan

Beslut på Kyrkomötets sista dag

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 15:53 CEST

Kyrkomötet har under denna vecka behandlat 63 betänkanden och avslutar i dag fredag med en mässa i Uppsala domkyrka. I dag beslutade Kyrkomötet bland annat om följande frågor:

Samarbete med Evangeliska kyrkan i Tyskland

Kyrkomötet har beslutat att ingå ett samarbetsavtal med den Evangeliska kyrkan i Tyskland. Kyrkan skapades efter andra världskrigets slut och består idag av 24 Landeskirchen. Sedan tidigare finns en överenskommelse om bland annat ömsesidigt deltagande i synoder/kyrkomöten, konferenser osv. Det nya avtalet utvidgar detta samarbetet på gräsrotsnivå. Det innebär bland annat att Svenska kyrkan ger stöd till de tre tyska församlingsbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De svenska församlingarna i Berlin, Franfurt/Main och Hamburg erhåller på motsvarande sätt bidrag från Landeskirchen.

Medlem eller tillhörig?

Att konsekvent använda ordet "medlem" för den som tillhör Svenska kyrkan kan ge bilden av en föreningskyrka med likasinnade eller att det finns ett krav på att medlemsaktivitet, vilket ger en felaktig bild av kyrkan. Kyrkomötet avslog därför den motion som ville ersätta orden "tillhörig" och "upptagen" med "medlem". Kyrkomötet påminde också om att frågan om tillhörigheten varit på bred remiss och inte bör ändras på grund av en enstaka motion.

Clearing av kyrkliga handlingar

Konfirmationsersättning ska även ges vid konfirmation vid stiftsgårdar. Sedan ett år är kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning avgiftsfria, även om de inte utförs av hemförsamlingen. Hemförsamlingen står för kostnaden och kostnaden clearas med den utförande församlingen eller stiftsgården. Kyrkomötet ansåg dock att det är allt för tidigt att utvidga systemet till att även omfatta stiftelsekyrkorna.

Utländska präster i Svenska kyrkan

Om en utländsk präst vill tjänstgöra i Sverige vid ett enstaka tillfälle måste han eller hon ansöka om behörighet. Det skall vara domkapitlet i det stift där gudstjänsten äger rum som skall besluta om behörigheten. Kyrkomötets beslut är ett resultat av en motion och innebär att kyrkostyrelsen fått i uppdrag att genomföra förenklingen.

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är duktig på att sköta begravningsverksamheten och att det är naturligt att ha kvar ansvaret eftersom de allra flesta begravningar faktiskt sker enligt Svenska kyrkans ordning. Det menade Kyrkomötet med anledning av en motion som ifrågasätter att Svenska kyrkan även fortsättningsvis ska ha huvudansvaret. Kyrkomötet beslutar även att avslå ytterligare två motioner, bl a med anledning av att det pågår ett arbete kring pastorala frågor kring begravningsverksamheten..

Kyrkan och islam

Svenska kyrkan behöver bearbeta det relevanta material som finns om kyrkan och islam för att ha det som grunddokument i samtal mellan Svenska kyrkan och islam. Likaså behövs ett tydligt övergripande ansvar för den dialog son nu är i full gång. Det menade Kyrkomötet i sin behandling av två inkomna motioner.

Kyrkoherdeutbildning

Kyrkomötet biföll den motion som ville utreda frågan om en obligatorisk kyrkoherdeutbildning. Idag finns flera frivilliga kurser som behandlar ledarskap, administration och arbetsrätt och Kyrkostyrelsen har nu fått i uppdrag att se över hur en obligatorisk kurs kan se ut.

Samfällighetsbildning för underhåll av kyrkor

Fler stift borde få prova möjligheten till samfällighetsbildning för att samverka kring stiftets kyrkor. Sedan länge har Visby stift en samfällighetsbildning som tagit ansvar för och underlättat arbetet med underhåll av samtliga församlingskyrkor i stiftet. Arbetet har fungerat bra och borde kunna stå som modell för andra, speciellt med tanke på att många stift har svårt att ekonomiskt bära vård och underhåll av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet delade motionärens syn och beslutade att frågan ska utredas av Kyrkostyrelsen.

Översättningar till finska och teckenspråk

Kyrkomötet beslutade att godkänna de förslagna översättningarna av den svenska Evangeliehandboken och välsignelsen till finska samt delar av kyrkohandboken till teckenspråk. De nya översättningarna kommer att användas från och med första söndagen i advent 2003.

Svenska kyrkans budget 2004-2006

Kyrkomötet fastställde i dag mål- och rambudgeten för den nationella nivåns verksamhetsområden för perioden 2004-2006. Kyrkomötet fastställde också ramen för Svenska kyrkans nationella kostnader 2004 till 1917 miljoner kronor, samt planeringsramarna för 2005 och 2006 till 2060 miljoner kronor respektive 2061 miljoner kronor. Kostnaden för utjämningssystemet och för det internationella katastrofbiståndet får överskridas 2004 om det kan finansieras genom ökade intäkter under året. Kyrkomötet bemyndigade dessutom Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra de omdisponeringar som kan behövas för att uppfylla målen.

Bibeln på teckenspråk

Kyrkomötet antog även en motion om att inför 2004 anslå 800 000 kronor till projektet "Bibeln på teckenspråk".

Alla beslut finns i sin helhet på http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/km2003/beslut/index.shtml