Västra Götalandsregionen

Beslut regionfullmäktige 4 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 08:51 CEST

Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde i april bland annat om att godkänna årsredovisningen för 2005, om att bevilja ansvarsfrihet för styrelser och nämnder och om en förändrad politisk organisation för nästa mandatperiod.

Handlingar och interpellationssvar med mera...

Revisionsberättelse med anmärkning godkänd
Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelser och nämnder som revisionsberättelserna behandlat. Berättelserna behandlar regionstyrelsen och de verksamheter som sorterar under regionstyrelsen samt ytterligare 35 revisionsberättelser för nämnder och styrelser.

I revisionen för Dalslands folkhögskola riktades en anmärkning mot brister i redovisningen, brister i den interna kontrollen och för att verksamheten inte bedrivits inom de ramar som står till förfogande. Styrelsen har skickat in en förklaring till anmärkningen där man tar upp elva olika, både vidtagna och planerade, åtgärder för att komma tillrätta med i första hand ekonomin.

Årsredovisningen för 2005 godkänd
Fullmäktige beslutade godkänna årsredovisningen för år 2005. Vidare beslutades att godkänna föreslagna bokslutsdispositioner och fastställa resultatkrav för Sahlgrenska universitetssjukhuset till 29,9 miljoner, för NU-sjukvården 6,9 miljoner och för Dalslands folkhögskola 0,4 miljoner kronor. För uppbyggnad av pensionsreserv beslutades att reservera 480 miljoner. Fullmäktige beslutade också att till 2006 års årsredovisning arbeta fram förslag till nyckeltal inom områden som jämställdhet, mångfald och folkhälsa samt ha ett tydligare historiskt utvecklingsperspektiv i redovisningen.

Votering: Fullmäktige avslog efter votering ett tilläggsyrkande från kristdemokraterna om att använda 100 miljoner kronor till psykiatrisatsningar. 97 ledamöter röstade mot förslaget medan 43 röstade för.

Reservationer: Moderaterna och kristdemokraterna.

Fortsatt infrastrukturprocess
Fullmäktige beslutade ställa sig bakom promemorian Lägesrapport angående förberedelsearbete för planering av transportinfrastruktur. Dokumentet ska vara ett underlag för det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna.

Politiska organisationen 2007-2010
Regionfullmäktige beslutade om en detaljutformning av regionens politiska organisationen för nästa mandatperioden, år 2007 till 2010. Fullmäktige beslutade att:

Den nuvarande primär- och tandvårdsstyrelsen upphör.
- Fem primärvårdsstyrelser inrättas.
- En tandvårdsstyrelse inrättas bestående av nio ledamöter och tre ersättare.
- En krisledningsnämnd inrättas bestående av fem ledamöter.
- Gymnasienämnden ändrar namn till gymnasiestyrelsen.
- Skaraborgs sjukhus, Primärvården i Göteborg, Gymnasiestyrelsen och Göteborgs Konsert AB utses till försöksverksamheter med icke politiska styrelser.
- Övriga primärvårdsstyrelser ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare.

Reservationer: Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och sjukvårdspartiet till förmån för egna yrkanden.

Förvaltning under servicenämnden
Fullmäktige beslutade att tidigare beslut om förvaltningsorganisationer inom servicenämnden upphör att gälla och att servicenämndens reglemente innebär att nämnden själv kan fatta beslut om sin organisation.

Sammanhållen IT-organisation
Regionfullmäktige beslutade att en regiongemensam organisation etableras för teknisk drift av IT-infrastruktur, system och telefoni med helpdesk och att denna organisation placeras hos servicenämnden. Den nya enheten bildas genom sammanslagningar av redan befintliga IT-enheter i Västra Götalandsregionen med en ledning och en chef och kommer att bedriva verksamhet på flera orter.

Samrehab Mark-Svenljunga permanentas
Fullmäktige beslutade att för sin del godkänna förslaget om en permanentning av verksamheten i Samrehab Mark-Svenljunga från och med 1 januari 2007. Samrehab är en samfinansierad verksamhet för rehabilitering mellan Marks och Svenljungs kommuner samt Västra Götalandsregionen. Verksamheten har bedrivits på försök sedan år 2001.

Försäljning av mark i Vänersborg
Regionfullmäktige beslutade att sälja 11.000 kvadratmeter mark genom avstyckning från Niklasberg 1 i Vänersborg. Marken ska säljas genom anbud till en köpeskilling av 2,3 miljoner kronor. Fastighetsägaren ska bygga och hyra ut lokaler till arkivnämnden för arkivering av handlingar för Västra Götalandsregionen.

Västsvenska guldskatten flyttas inte
Regionfullmäktige beslutade att motionen från Per Olov Blom (c) om att återföra den västsvenska guldskatten till Västra Götaland, avslås. Den guldskatt som avses är de guldfynd som gjorts i länet och som förvaras på Historiska museet i Stockholm. Fullmäktige vill istället att ett bredare samarbete ska inledas mellan Statens Historiska museer och museer i Västra Götaland.

Reservation: Centerpartiet och Morgan Larsson (-).

Ingen ny vårdgaranti för psykiatrin
Regionfullmäktige beslutade att motionen från Monica Selin med flera (kd) om att införa en vårdgaranti för att få träffa specialist inom 30 dagar ska omfatta även psykiatrisk vård, ska anses vara besvarad. I yttrandet över motionen framgår att nuvarande vårdgaranti omfattar all länssjukvård och högspecialiserad vård, därmed även psykiatrin, och att på sikt bör regionen successivt sänka den nuvarande garantitiden för besök hos annan specialistläkare än specialist i allmänmedicin.

Reservation: Moderaterna och kristdemokraterna.

Arbetet med värdefrågor inventeras
Regionfullmäktige beslutade att motionen från Monica Selin med flera (kd) om en värdegrund för hälso- och sjukvården i regionen, avslås. Fullmäktige beslutar att en inventering ska göras om hur hälso- och sjukvårdens organisationer arbetar med sjukvårdens värdefrågor och vid behov återkomma med förslag på initiativ för att fördjupa detta arbete i regionens hälso- och sjukvård.

Votering: Beslutet togs efter votering där 100 ledamöter röstade för att motionen skulle avslås medan 45 ledamöter röstade för att motionen skulle bifallas.

Reservation: Moderaterna och kristdemokraterna.

Sex frågor besvarades
Under frågestunden besvarades sex olika frågor. Hälso- och sjukvårdsutskottet ordförande, Jonas Andersson (fp), svarade Sivert Oxelbark (kd) om upphandling av hjärtoperationer på regionsjukhuset i Örebro och Benny Strandberg (kd) om organisationsförändringar på SU. Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (s), svarade Ulla-Britt Hagström (-) om det nya biljettsystemet och Benny Strandberg (kd) om kollektivtrafikens zonindelning i Mölndal. Personalutskottets ordförande, Ingela Bergendahl (s), svarade Lars-Arne Staxäng (m) om varför är sjukfrånvaron fortfarande så hög i Västra Götalandsregionen? Slutligen svarade regionrådet Annelie Stark (s), Berndt Andersson (m) om remissförfarande för ortopediska tekniska hjälpmedel.

Åtta interpellationer besvarades
Under regionfullmäktige besvarades åtta interpellationer. En från Sivert Oxelbark (kd) om jämförelsearbete mellan olika sjukhusgrupper i Västra Götaland, två från Johnny Bröndt (m) varav en om att resa med kollektivtrafiken till regionens möten och en om problem inom ortopedin, en från Ulla-Britt Hagström (-) om beredskap inför ökat flyktingmottagande, en från Göran Larsson (mp) om hur regionens insatser till patienter med hög suicidrisk fungerar, en från Ulrik Nilsson (m) om ekonomisk riskklassificering vid offentliga upphandlingar inom regionen, en från Soili Brunberg (mp) om hur man har valt representanter till referensgruppen för Nationella Minoriteter samt en interpellation från Ulla Berne (-) om ambulansverksamheten i Dalsland.

Observera: Samtliga interpellationer har inte besvarats vid utsändande av detta pressmeddelande. Inga beslut tas i samband med interpellationer. Frågorna finns i handlingarna och de skriftliga svaren på hemsidan (se länk ovan).

Sju nya motioner
Sju nya motioner anmäldes som inkomna under regionfullmäktiges sammanträde. En från Berit Adolfsson (m) och Lars Bergsten (m) om köfri psykiatri för barn och ungdomar. Två motioner från Susanne Aronsson (svg) och Margaretha Bjälkemo (svg) varav en om att utreda möjligheter för regelbunden PSA-test för alla män som fyllt 50 år och en om att införa hörselscreening för alla nyfödda i Västra Götaland. En motion från Ulla-Britt Hagström (-) om att tillskapa ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. En motion från Per Olov Blom (c) om risk för handikappade att hamna mellan stolarna. En motion från Peter Kääpä (fp) och Olov Ånskog (fp) om att införa en årlig redovisning om vad som hänt med de bifallna motionerna. Samt en motion från Soili Brunberg (mp) och Carina Åström (v) om en utredning om tolktjänster i Västra Götaland.

Kommentarer angående dagens beslut i regionfullmäktige kan finnas på de politiska partiernas hemsidor:
Socialdemokraterna Västra Götaland
Folkpartiet Västra Götaland
Centerpartiet Västra Götaland
Moderaterna Västra Götaland
Vänsterpartiet Västra Götaland
Kristdemokraterna Västra Götaland
Miljöpartiet Västra Götaland
Sjukvårdspartiet Västra Götaland

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702 – 49 17 24, informationsdirektör Göran Ekstedt, 0709 – 60 05 91 eller presschef Kjell Foss, 0702 - 41 52 88.