Västra Götalandsregionen

Beslut regionstyrelsen 14 november

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 14:45 CET

Vid första mötet med mandatperiodens nyvalda regionstyrelse beslutades bland annat om prislista för vuxentandvården. Vidare togs beslut om ett antal yttranden. I dessa avvisade styrelsen bland annat tanken om biltullar på E6 i Bohuslän och poängterade vikten av att dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan inte försenas.

Ny prislista vuxentandvården nästa år
Det finns beslut i Västra Götalandsregionen på att den tandvård för vuxna som bedrivs av folktandvården ska vara självfinansierad. Under 2006 skedde inga förändringar, men för att klara detta mål 2007 behövs justeringar i prislistan. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om en generell höjning med 2,7 procent. Dessutom beslutade man om prisjusteringar för ett mindre antal åtgärder där de nuvarande priserna inte täcker folktandvårdens kostnader.

Uppföljning av vårdgarantin
Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen klarar i stor utsträckning att uppfylla den nationella vårdgarantin. Under ett år med vårdgarantin har antalet patienter som har väntat mer än 90 dagar på ett läkarbesök eller en behandling minskat med i genomsnitt 15 procent.

Men fortfarande finns svårigheter att uppfylla vårdgarantin fullt ut vid flera av regionen sjukhus främst inom ortopedi. Extra tillskott och ett antal åtgärder måste vidtas för att förbättra tillgängligheten men vissa tilläggsbeställningar för år 2006 kan inte göras då det inte finns kapacitet nog inom några områden. Regionstyrelsen beslutade därför att tiden för genomförandet av dessa beställningar förlängs till och med april 2007.

Yttrande samarbete Öresund-Kattegatt-Skagerack
Västra Götalandsregionen har fått en remiss från Region Skåne om det nya programmet för gränsregionalt samarbete kring Öresund-Kattegatt-Skagerack inom EU:s sammanhållningspolitik.

Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till remissvar skrivet av beredningsgruppen för regionutveckling. Inom Västra Götaland har kommunalförbunden, länsstyrelsen och parterna i den regionala utvecklingsgruppen fått remissen och lämnar egna svar.

Yttrande dubbelspår del av Göteborg-Trollhättan
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till yttrande från beredningsgruppen för regionutveckling över Banverkets förslag till utbyggnaden av dubbelspår mellan Trollhättan och Göteborg, delen Velanda-Prässebo.

Byggandet av etappen Velanda-Prässebo är en av de sista etapperna för dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg. Trafikstart på hela sträckan är beräknad till 2011-2012. Det planerade dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan är av nationell, interregional, regional och kommunal betydelse. I yttrandet poängteras därför att det är av utomordentlig vikt att utbyggnaden av dubbelspåret Göteborg-Trollhättan fullföljs och att regeringens tillåtlighetsprövning sker utan tidsfördröjning.

Inga biltullar på E6
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till yttrande över Utredning av vägavgifter på E6. I yttrandet framgår att Västra Götalandsregionen delar utredningens uppfattning att det inte finns förutsättningar för vägtullar av E6 i norra Bohuslän. Samtidigt framgår att regionen har en positiv inställning till alternativa finansieringar även om man i just denna fråga menar att förutsättningar saknas.

Bättre tillsyn av missbruksvården
Regionstyrelsen godkände förslaget till yttrande över En bättre tillsyn av missbruksvården. I yttrandet instämmer Västra Götalandsregionen i stort med de förslag som lämnas i utredningen. Som helhet ger utredningen en bild av nödvändig förstärkning av tillsynen. Förslagen innebär förutsättningar för ökad rättssäkerhet och möjligheter till jämlik vård. Utredningen lyfter fram och önskar förstärka Socialstyrelsens och Länsstyrelsens övergripande ansvar.

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas hemsidor.

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702- 49 17 24,
presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88, informationschef Bo Carlsson, 0705-69 51 66.