Västra Götalandsregionen

Beslut regionstyrelsen 27 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:04 CET

Halv miljon till Västra Götalandsregionens Ansvarsberedning

I och med att statliga Ansvarskommittén nu överlämnat sitt slutbetänkande med bland annat förslaget att de nuvarande 21 landstingen ska ersättas av 6-9 regionkommuner, förväntas fokus öka på Västra Götalandsregionen som redan befintlig region. För att möta ett ökat intresse från omvärlden kring hur en region är uppbyggd och fungerar samt för att även fortsättningsvis bevaka utvecklingen i regionfrågan, beslutade regionstyrelsen att avsätta 500 000 kronor till arbetet. Sedan 2004 har Västra Götalandsregionen en särskild beredning med detta uppdrag, med en representant för varje fullmäktigeparti.

Läs Västra Götalandsregionens kommentar till Ansvarskommitténs slutbetänkande här.
Ökad geriatrisk kompetens

Monica Selin med flera (kd) vill i en motion samla geriatrisk kompetens och erbjuda äldre vård vid särskilda äldrevårdcentraler. Regionstyrelsen beslutade rekommendera fullmäktige att anse motionen besvarad och ge hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att i beställning av hälso- och sjukvård, utifrån lokala förutsättningar, se till att behov av och tillgång till geriatrisk kompetens stärks för berörda patientgrupper.

Kristdemokraterna reserverade mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Satsar på att återupprätta avlidna Restadpatienters heder

Magnus Berntsson (kd) menar i en motion att de hundratals anonymt begravda tidigare patienter på psykiatriska sjukhuset Restad gård skall bi postumt återupprättade och erkända med namn. Dessutom vill han att det startas en undersökning om det finns andra övergrepp gjorda inom de tidigare landstingen eller inom Göteborgs sjukvård.

Regionstyrelsen beslutade rekommendera fullmäktige att verka för att de som levt, vårdats och avslutat sitt liv på Restad gård får upprättelse och erkännande. Dessutom beslutade regionstyrelsen att det ska utredas om det finns hittills okända övergrepp i de tidigare landstingen och Göteborgs sjukvård.
Regionens företagshälsovård blir egen förvaltning

Regionstyrelsen beslutade rekommendera fullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att bilda en egen förvaltning av Västra Götalandsregionens företagshälsovård, ”Hälsan och arbetslivet”.
Förbättringar kring läkemedelshantering pågår

Berndt Andersson med flera (m) vill i en motion förbättra läkemedelshantering för ökad patientsäkerhet.
Regionstyrelsen beslutade rekommendera fullmäktige att anse motionen besvarad i och med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande där man pekar på att det pågår arbete som verkar i linje med motionens förslag.
Rutiner finns för återrapportering

Berit Adolfsson med flera (m) menar i en motion att det behövs förtydligande av rutiner kring återrapportering av åtgärder som gjorts efter påpekande av revisionen.
Regionstyrelsen beslutade rekommendera fullmäktige att anse motionen besvarad med regionkansliets yttrande där man anser att det idag finns bra kanaler för att hantera frågan och möjlighetar att utöka redovisningen till fullmäktige.
Regionen håller sig informerad kring miljöfaror i havet

Roland Karlsson (fp) vill i en motion att Västra Götalandsregionen omgående skall ta initiativ för att söka finansiering och samordning av insatser för att sanera Skagerrak från läckande fartygsvrak med miljöfarligt avfall.
Regionstyrelsen beslutade rekommendera fullmäktige att anse motionen besvarad med regionkansliets yttrande att miljönämnden följer Länsstyrelsens arbete.
Hälso- och sjukvårdsnämnd Mellersta Bohuslän får vänta på svar om överskott

Hälso- och sjukvårdsnämnd Mellersta Bohuslän begär att få disponera bedömt ackumulerat överskott från Beställarförbundet 4S.
Regionstyrelsen beslutade att frågan får behandlas i samband med att regionfullmäktige behandlar frågan om beställarförbundets upphörande.
Positiva omdömen om betänkande inför ny patientdatalag

Regionstyrelsen menar att man ser en god balans mellan kravet på god vård och krav på skydd för den personliga integriteten i betänkandet inför den nya patientdatalagen. Man beslutade lämna eget yttrande från regionstyrelsen tillsammans med förvaltningens yttrande och tillstyrker huvudbetänkandet från Socialdepartementet. Dessutom poängterar regionstyrelsen vikten av att arbetet med elektroniska patientjournaler inte får hindras av organisatoriska eller formella gränser mellan olika vårdgivare.
Västtrafik uppmanas sätta mål för miljöbränsle

Regionstyrelsen beslutade godkänna upprättat yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2008-2010. I yttrandet framhålls bland annat övertygelsen om att det behövs en fortsatt kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken. Man ser också positivt på att verksamhetsplanen utvecklats i mer strategisk riktning och man anser att Västtrafik tillsammans med ägarna bör sätta upp ett mål för andelen förnybart drivmedel.
Även mindre lönsamma trafiklinjer behövs

Regionstyrelsen beslutade godkänna upprättat yttrande över Västtrafiks Regionbussstrategi 2007-2010. Man menar bland annat i yttrandet att det är positivt att Västtrafik har utarbetat en väl genomarbetad och informativ regionbusstrategi. Vidare pekar man på vikten av att det finns ett basutbud i kollektivtrafiken och att det måste vara möjligt att göra trafiksatsningar på linjer där det är regionalpolitiskt befogat, även om dessa linjer kan var mindre lönsamma.
Regionen yrkar på avslag om överklagande hos Länsrätten

Eleonor Jacobsson har överklagat regionfullmäktiges budgetbeslut för 2007 i de delar som är avsatta för Västsvenska Turistrådets verksamhet. I sitt yttrande menar regionutvecklingsnämnden att överklagandet är baserat på felaktiga grunder. Regionstyrelsen beslutade att godkänna yttrandet och lämna in det till Länsrätten i Göteborg.
Fråga om borttagande av åldersgräns för privatpraktiserande

Regionstyrelsen beslutade att avstå från att svara på remissen med hänvisning till den korta remisstiden.
Utredning om fullmäktigeberedningar mandatperioden 2007-2010

Regionstyrelsen beslutade enligt förslag.
Uppdrag till beställarnämnderna om medborgarkontakter

Regionstyrelsen beslutade enligt förslag.
Positiva till lag om sturkturfondspartnerskap

Regionstyrelsen beslutade godkänna upprättat yttrande över promemoria om lag för strukturfondspartnerskap.
Val av internationell beredning

Regionstyrelsen valde Roland Andersson (s) till ordförande och Johnny Magnusson (m) till vice ordförande i styrelsens internationella beredning. Som övriga ledamöter valdes Lars Nordström (fp), Kent Johansson (c), Rigmor Salomonsson (v), Birgit Karlsson (mp) och Magnus Berntsson (kd).

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas webbplatser...

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702- 49 17 24, presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88, pressinformatör Michael Malmborg, 0705-09 56 90
Skapat av: Michael Malmborg Epost: michael.malmborg@vgregion.se Tel:0501-62038