Biotage AB

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:40 CEST

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 27 april 2006 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets ansamlade förlust skall överföras i ny räkning.

Styrelse m.m.
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Jeff Bork, Annika Espander, Staffan Lindstrand, Ove Mattsson, Björn Odlander, Anders Rydin, Bengt Samuelsson och Mathias Uhlén samt genom nyval utse Thomas Eklund till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2007. I enlighet med valberedningens förslag utsåg stämman vidare Anders Rydin till styrelseordförande. Tidigare styrelseordföranden Börje Ekholm hade avböjt omval.

Den nyvalda styrelseledamoten Thomas Eklund är född 1967 och är Managing Director på Investor Growth Capitals Stockholmskontor och medlem i Hälsovårds-teamet med fokus på europeiska investeringar. Eklund är även styrelseledamot i Carmel Pharma AB, Swedish Orphan International AB och Åmic AB.

Vid årsstämman upplystes om att arbetstagarorganisationen Civilingenjörsförbundet och Naturvetarna vid Biotage utsett Per-Gunnar Eriksson till arbetstagarledamot i styrelsen och att arbetstagarorganisationen Sif vid Biotage utsett Maritha Lundin till arbetstagarsuppleant i styrelsen. Vidare informerades om att, som tidigare offentliggjorts, Torben Jörgensen utsetts att efterträda Jeff Bork som verkställande direktör för Biotage omedelbart efter årsstämman.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2006 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2007 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslöt att, primärt mot bakgrund av vad som föranleds av den nya aktiebolagslagen, ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8.800.000 aktier. Emission skall kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya aktiernas teckningskurs nära ansluta till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen och prissättningen av, samt villkoren för, emitterade konvertibler skall vara marknadsmässiga. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9,0 procent av aktiekapital och röster.

Antagande av globalt personaloptionsprogram samt säkringsåtgärder för genomförande av personaloptionsprogrammet (bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner)
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett globalt personaloptionsprogram, enligt vilket anställda i koncernen vederlagsfritt skall kunna tilldelas sammanlagt högst 600.000 personaloptioner under perioden fram till årsstämman 2007.

Bolagets VD och övriga medlemmar av koncernledningen skall sammanlagt kunna tilldelas högst 80.000 personaloptioner vardera, seniora ledande befattningshavare sammanlagt högst 30.000 personaloptioner vardera, juniora ledande befattningshavare sammanlagt högst 10.000 personaloptioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare sammanlagt högst 3.600 personaloptioner vardera och övriga anställda sammanlagt högst 400 personaloptioner vardera.

Lösenpriset skall motsvara det högsta av (a) 110 procent av genomsnittet av de för varje handelsdag noterade senaste betalkurserna enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för Biotage-aktien under de fem handelsdagar som omedelbart föregår tilldelning, och (b) 110 procent av senaste betalkurs på tilldelningsdagen. Personaloptionerna skall ha en löptid om sju år från tilldelningsdagen och skall bli möjliga att utnyttja efter ett år till och med tre år efter tilldelningsdagen med en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner för varje ettårsperiod.

Personaloptionerna skall inte utgöra värdepapper och skall ej kunna överlåtas till tredje man. Rätt att utnyttja personaloptionerna förutsätter att innehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i Biotage-koncernen.

Styrelsen skall besluta om de närmare villkoren för personaloptionsprogrammet. Om samtliga personaloptioner utnyttjas kommer anställda att förvärva aktier i bolaget motsvarande cirka 0,7 procent av aktiekapital och röster baserat på befintligt antal aktier (efter sådant utnyttjande).

För att säkerställa det föreslagna personaloptionsprogrammet så att detta kan genomföras på ett för Biotage kostnadseffektivt, ändamålsenligt och flexibelt sätt, beslutade bolagsstämman vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Biotage.

Sammanlagt högst 700.000 teckningsoptioner skall kunna utges, varav sammanlagt högst 100.000 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter). Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny aktie i Biotage.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma en av styrelsen utsedd bank, fondkommissionär eller motsvarande. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner skall kunna ske till en teckningskurs och på de övriga villkor som i allt väsentligt skall motsvara villkoren för de personaloptioner som teckningsoptionerna avser säkerställa.

Bolagets aktiekapital kommer, vid antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, att öka med 700.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,8 procent av aktiekapital och röster baserat på befintligt antal aktier (efter sådant utnyttjande).Uppsala den 27 april 2006
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 330 anställda och omsatte 430 MSEK under 2005. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com