Biotage AB

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:51 CEST

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 27 april 2009 fattades
bland annat nedanstående beslut.


Resultatdisposition
Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 20 öre per aktie, vilket sammantaget
ger 17.697.264 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 855.373.349
kronor.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli torsdagen den 30 april 2009.

Styrelse m.m.
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund,
Staffan Lindstrand, Bengt Samuelsson, Per-Olof Eriksson och Mathias Uhlén till
styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.025.000 kronor skall utgå för
perioden till och med slutet av årsstämman 2009 att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 400.000 kronor samt var och en av de övriga av
bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 125.000 kronor
vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté
skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor
vardera.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av
valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1
september 2009 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter.
Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.
Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken
inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2010 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
arvodesfrågor och därtill hörande frågor.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel
skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8.800.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:
1. Högst 8.848.632 aktier får förvärvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm,
vilket motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2010.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på
NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att första och andra
stycket i § 9 utmönstras och ersätts med följande: "Kallelse till bolagsstämma
skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett
annonseras i Svenska Dagbladet." Beslutet villkorades av att en ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft,
vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.


Uppsala den 27 april 2009
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Press release

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@eu.biotage.com

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med
starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden.
Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom läkemedelskemi. Under
2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket
ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består
bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största
bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan,
England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 300 anställda
och omsatte 385,3 MSEK under 2008. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska
börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com