Klövern AB

Beslut vid årsstämman i Klövern AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 17:26 CEST

Vid årsstämman i Klövern den 5 april 2006 har bl a följande beslut fattats:

Utdelning för år 2005
För år 2005 lämnas utdelning med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 10 april 2006. Utdelningen beräknas utsändas av VPC AB den 13 april 2006.

Styrelse och revisor
Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Johan Piehl, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Till styrelsen utgår ett arvode om 875.000 kr, varav 250.000 kr till styrelseordföranden och 125.000 kr vardera till övriga ledamöter. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag.

Utseende av valberedning
Valberedningen ska utses årligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för varje ägare vars aktieinnehav i bolaget per den 31 augusti överstiger fem procent av aktierna och rösterna i bolaget samt en representant för övriga aktieägare. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som ej får vara ledamot av styrelsen. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast den 15 september på Klöverns hemsida.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsordningen anpassas till de regler som gäller enligt den nya aktiebolagslagen.

Courtagefri handel
Klövern kommer att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 500 aktier). Om aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela innehavet säljas courtagefritt. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren har överlämnats till styrelsen.

Nyköping 5 april 2006

Klövern AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar kommersiella fastigheter i större svenska städer. Per den 31 december 2005 uppgår fastigheternas värde till ca 6,0 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 690 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr. 556482-5833, Styrelsens säte: Nyköping, www.klovern.se