Drott AB

Beslut vid Drotts ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2003 00:00 CEST

Vid dagens bolagsstämma i Drott AB (publ) beslutades bl a om

Utdelning om 5,00 kr per aktie, totalt 442 Mkr

avstämningsdag per den 11 april 2003
utdelningen beräknas utsändas av VPC per den 16 april
Indragning av 3 588 400 B-aktier

Drotts hela innehav indrages, exklusive 450 000 aktier vilka säkerställer bolagets åtagande gentemot optionsinnehavare
indragningen innebär nedsättning av aktiekapitalet med 7,2 Mkr
för att minska tidsåtgången för indragningen nyemitteras till Handelsbanken 3 588 400 "C-aktier" till nominellt belopp 2 kr per aktie (aktierna inlöses omedelbart efter att nyemissionen registrerats)
efter indragning uppgår antalet registrerade Drottaktier till 88 826 885
Bemyndigande för styrelsen att – intill ordinarie bolagsstämma 2004 – besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

bolaget får äga maximalt 10 procent av antalet registrerade aktier
överlåtelse får ske i syfte att finansiera förvärv av fastigheter och bolag
Val av styrelse (se bilaga)

Peggy Bruzelius (omval), Anders Böös (nyval), Urban Jansson (nyval), Roland Nilsson (nyval), Göran Nord (omval), Lars Söderblom (nyval), Jonas Wahlström (nyval). Lennart Elvelin kvarstår som arbetstagarrepresentant utsedd av Fastighetsanställdas Förbund.

Konstituerande styrelsemöte

Urban Jansson utsågs till styrelseordförande och Jonas Wahlström till vice ordförande.

Verkställande direktör

Claes Linné utsågs till tillförordnad verkställande direktör. Linné har varit vVD och CFO i Drott sedan 1998. Rekrytering av ny VD pågår.

Drott AB (publ)

Ytterligare information: Urban Jansson, styrelseordförande, tfn 0705-90 80 91.