Elanders AB

Beslut vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Elanders AB (publ) den 16 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:39 CET

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Elanders AB (publ) den 16
februari 2006 fattade följande beslut:

* Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
godkänna avyttringen av Elanders Tryckeri AB i Kungsbacka till
dess verkställande direktör, Leif Axelsson. Köpeskillingen
inklusive övertagande av nettoskuld uppgår till cirka 30 Mkr.
Försäljningen innebär nedskrivningar av tillgångar om 151 Mkr
före skatt (140 Mkr efter skatt) i Elanders bokslut för 2006,
vilket innebär att koncernens resultat före skatt för 2006
beräknas bli negativt med -32 Mkr (-49 Mkr efter skatt).
Elanderskoncernens kassa påverkas inte av kostnaderna ovan,
varför Elanderskoncernens operativa kassaflöde för 2006 blir 141
Mkr. Några kostnader för Elanders under 2007 avseende
försäljningen förutses inte. Dock kommer Elanders efter
försäljningen att kvarstå med borgensåtaganden uppgående till 57
Mkr, främst avseende maskinell utrustning som också utgör
säkerhet för åtagandet.

* Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
nyemission av högst 83.333 A-aktier och högst 1.311.666 B-aktier
med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid sex A-aktier
skall berättiga till teckning av en ny A-aktie och sex B-aktier
skall berättiga till teckning av en ny B-aktie (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt,
skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det
antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de
personer som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande
till ställda emissionsgarantier. Teckningskursen skall vara 110
kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i
nyemissionen skall vara den 13 mars 2007. Teckning av de nya
aktierna skall ske under tiden 2007-03-16 - 2007-03-29.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Patrick Holm, VD och Koncernchef, tel: +46 31 750 07 50, mbl: +46 70
821 04 10
Mats Almgren, Ekonomidirektör, tel: +46 31 750 07 60, mbl: +46 70 518
19 36