Getinge AB

Beslut vid Getinges årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:11 CEST


Vid Getinge AB:s årsstämma den 21 april 2009 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2 975 000 kronor, varav 850 000 kronor till ordföranden och 425 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skulle utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter och ersättning för arbete i ersättningsutskottet med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till fredagen den 24 april 2009.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg uppställda mål. Någon rörlig ersättning skall ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Getinge den 21 april 2009

Getinge AB (publ)
www.getingegroup.com

För ytterligare information:
Johan Malmquist, Verkställande direktör och koncernchef
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
035-15 55 00

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.