AB Havsfrun

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 2 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 17:28 CEST


Utdelning 1,50 kr per aktie Utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag är tisdag den 7 april 2009 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg tisdag den 14 april 2009.

Val av styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ordförande valdes: Bo C E Ramfors, till vice ordförande Olle Isaksson och till ledamöter Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Inlösenprogram

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.
Fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämma 2010, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrunkoncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, för att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, att § 9 ändras enligt följande:

Den nuvarande lydelsen "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet" ändras till "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." Årsstämman beslutade vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt föregående mening skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade slutligen att den nuvarande texten "tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma som skall behandla fråga om ändring av bolagsordningen, samt tidigast sex veckor och senast två veckor före annan extra bolagsstämma" skall utgå, då denna reglering framgår av aktiebolagslagen.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari - mars 2009 kommer att lämnas den 24 april 2009.

Stockholm den 2 april 2009

StyrelsenInformationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2009 kl. 17.00.


Havsfrun Investment AB
Strandvägen 1, SE-114 51 Stockholm, Sverige. Tel +46 8 506 777 00 Fax +46 8 506 777 99
Hemsida: www.havsfrun.se Org nr: 556311 - 5939 VD Claes Werkell Styrelsens säte: Stockholm