Home Properties

Beslut vid Home Properties årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:37 CEST


Vid Home Properties årsstämma onsdagen den 1 april 2009 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning utgår för 2008.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Vid stämman omvaldes Petter A. Stordalen, Jon Erik Brøndmo, Henrik A. Christensen, Bo Forsén, Clas Hjorth, Kjell Nilsson och Catherine Röhstö Sahlgren som ordinarie styrelseledamöter. Petter A. Stordalen valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslöt vidare att arvode till styrelsen skall uppgå till 625 000 kronor, att fördelas till envar av de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt 0 kronor till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 10 procent av bolagets stamaktier. Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna stamaktier i samband med förvärv.

Stämman beslöt att valberedningsprocessen skall ske i enlighet med valberedningens förslag och att valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2010 för beslut avseende:
1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för
utskottsarbete.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2011.

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm den 1 april 2009
Home Properties AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Ekonomisk information från Home Properties under 2009 lämnas vid följande tillfällen:
Delårsrapport januari-mars Torsdagen den 23 april
Delårsrapport januari-juni Tisdagen den 14 juli
Delårsrapport januari-september Torsdagen den 22 oktober

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 1 april 2009 består av totalt 24 fastigheter, varav 19 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka
3 050. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid OMX Nordic Exhange Stockholm AB under beteckningen HOPR.