Cision

Beslut vid Observer ABs årsstämma den 28 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 10:53 CEST

Val av styrelse Omval av Per-Eric Fylking, Pia Gideon, Ulf Ivarsson, Peter Leifland och Maria Lilja som styrelseledamöter. Nyval av Anders Böös och Gunilla Samuelsson som styrelseledamöter samt val av Anders Böös till ordförande i styrelsen Tidigare styrelseordföranden Örjan Håkanson hade avböjt omval och Robert Lundberg avgick ur styrelsen i samband med att han lämnade befattningen som bolagets verkställande direktör den 9 februari 2006. Bemyndiganden Stämman bemyndigade styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2007 fatta beslut om nyemission av högst 4.000.000 aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nya aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag. Stämman bemyndigade vidare styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2007 fatta beslut om upptagande av lån där räntan är helt eller delvis beroende av bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Lånen får omfatta sammanlagt högst motsvarande 300 miljoner USD upptas huvudsakligen i syfte att säkerställa största möjliga flexibilitet vid eventuell framtida upplåning eller refinansiering. Personaloptioner och teckningsoptioner Stämman beslutade att införa ett prestationsrelaterat personaloptionsprogram omfattande högst 700 000 optioner till ca 35 ledande befattningshavare i koncernen. Personaloptionerna berättigar till förvärv av en aktie i Observer under perioden 15 april 2008 - 1 mars 2011 till en lösenkurs om 110 procent av genomsnittlig noterad aktiekurs under perioden 3 april – 7 april 2006. Rätt att utnyttja optionerna förutsätter vidare viss utveckling av vinst per aktie för räkenskapsåret 2006 i förhållande till räkenskapsåret 2005. För att säkra bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet emitteras teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier. Teckningsrätterna har samma lösenkurs och lösenperiod som ovan nämnda personaloptioner och får endast tecknas av dotterbolag inom Observerkoncernen. Fullt utnyttjande av optionerna medför en utspädning om ca 0,9 procent av aktiekapital och röster. Observer AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, 08 – 507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Jan-Erik Jansson, ansvarig legala frågor, telefon: 08-507 410 14, 070-511 91 53, e-post: jan-erik.jansson@observergroup.com Observer AB Observer är världens ledande företag inom strategisk kommunikationshantering. Observer erbjuder tjänster som stödjer kundens hela kommunikationsprocess. Med tjänsterna kan kunden identifiera rätt målgrupp, distribuera information, samt bevaka och analysera sin mediebild. Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 21 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte nära 1,8 miljarder kronor 2005. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.observergroup.com