Örnsköldsviks kommun

Beslutat idag i Örnsköldsviks kommunstyrelse

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 16:42 CEST

Inget kommunalt bidrag till pendlarkort
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Lotta Nordlöfs medborgarförslag om rabatterat pendlarkort för studenter från Örnsköldsvik som studerar vid Umeå Universitet. Istället för kommunalt bidrag vill kommunstyrelsen i samband med taxeutredningen som nu pågår ta upp frågan om rabatt för vissa grupper av resenärer, till exempel studenter, med kollektivtrafikmyndigheten.

Kulturhus fråga för budgetarbetet
Kultur- och fritidsnämndens förslag att fullmäktige ska avsätta medel för en fördjupad utredning och förprojektering för ett kulturhus ska istället läggas in och tas beslut om i det ordinarie arbetet inför budget 2017. Kultur- och fritidsavdelningen har gjort ett brett förarbete och vill gå vidare med en utredning under 2017 om placering, vilka verksamheter som kan finnas i huset, ägande- och organisationsform samt kostnader.

Utbildningspolicy till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den utbildningspolicy som har tagits fram och som ska fungera som det styrdokument som fastställer kommunens vilja med utbildning i de kommunala skolorna. Huvudpunkter i policyn är att Örnsköldsviks kommuns skolor ska präglas av demokratiska principer, av ett modernt professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer, att barnen ska ha möjlighet att nå nästa kunskapsnivå, att skolorna ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet och att pedagogiskt arbete ska bedrivas i goda lärmiljöer. Till policyn hör även en utbildningsstrategi som är grund för bildningsnämndens och bildningsförvaltningens arbete med skolutveckling.

Investeringsmedel för 7-9-skola på Skogsgatan
I arbetet med att möta behovet av skollokaler i Örnsköldsviks kommun har bildningsnämnden fattat beslut om att anpassa lokaler på Skogsgatan nära centrala Örnsköldsvik till grundskoleverksamhet i årskurserna 7-9. Kommunstyrelsen föreslår nu att bildningsnämnden ska få 12 miljoner kronor i ytterligare investeringsmedel för lokalanpassningen som ska vara klar i augusti 2018.

Destinationsbolaget tar över turistservice
Kommunstyrelsen föreslår att bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling AB som ägs gemensamt av kommunerna i Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sollefteå, ska överta ansvaret och driften av turistservicen från den 1 januari 2017. Bolaget har tillsammans med kommunernas näringslivskontor arbetat fram ett förslag om hur man i framtiden ska möta besökarna utifrån främst fem områden, nämligen back office, turistinformation, mobila enheter, turistservice hos näringen och servicepunkter på landsbygden. I och med ansvaret för turistservicen får Höga Kusten Destinationsutveckling 1,6 miljoner kronor årligen genom en omfördelning av tillväxtavdelningens budget. Under hösten kommer tillväxtavdelningen att arbeta vidare med hur övriga arbetsuppgifter som tidigare hanterats av turistbyrån och som inte tas över av bolaget ska hanteras i framtiden.

Folkhälsoenheten till kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen föreslår att folkhälsoenheten flyttas från välfärdsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Därmed samlas det övergripande ansvaret för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på ett tydligare sätt. Tillväxtavdelningen blir ansvarig avdelning.

Övriga ärenden:
Godkännande av revidering av revisionens reglemente
Årsredovisning för donationsstiftelser
Månadsuppföljning april 2016
Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Umeå angående prövning av kommunfullmäktiges beslut,§ 157/2015, Antagande av detaljplan för Dekarsön 4:9 m.fl
Utseende av ombud vid bolagsstämman med Biofuel Region, Umeå 11 maj 2016
Utseende av ombud vid bolagsstämman för Destination Jobb
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Antagande av detaljplan, Högland 36:21 och 55:1

Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44.
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.