Arbetsmiljöverket

Besvär till följd av arbetet fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 08:40 CET

Nästan en av fyra sysselsatta har under det senaste året haft besvär som hänför sig till arbetet. Knappt var tionde, eller uppskattningsvis 370 000, uppger att de på grund av detta varit sjukfrånvarande, framgår av den årliga undersökningen Arbetsorsakade besvär (Arbetsmiljöverket/SCB).

Undersökningen, som nu utkommer för sextonde året i rad, visar att andelen med besvär fortsätter att minska; jämfört med 2003 med nästan fem procentenheter. Det är vanligare med besvär bland kvinnor (27 procent) än bland män (21 procent). För kvinnorna innebär det en återgång till den nivå som gällde 1999, medan andelen bland män fortfarande är något högre än då.

För sysselsatta inom arbetaryrken dominerar besvär till följd av påfrestande arbetsställningar och tunga lyft. Störst andel, omkring 20 procent, redovisas för kvinnor som arbetar i storkök, restaurang och inom vården; för män är dessa besvär vanligast inom bygg- och anläggningsarbete. Stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till besvär bland tjänstemän. Ungefär var fjärde kvinnlig socialsekreterare, psykolog och lärare säger sig ha haft problem till följd av detta.

Totalt är det tolv procent av kvinnorna och sju procent av männen, som uppger att de har besvär på grund av psykiska påfrestningar. Det är andelar som för bägge könen innebär en fördubbling under en tioårsperiod 1997-2006. För kvinnor har även problem orsakade av buller ökat kraftigt, medan det skett en minskning bland män.

Det var under senare hälften av 1990-talet som de arbetsrelaterade besvären successivt började öka. Nivåerna låg som högst år 2003 och minskar alltså nu. Motsvarande utveckling kan utläsas i Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador.

Förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till besvär bör fångas upp tidigt inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbete, som arbetsgivaren är skyldig att bedriva i samverkan med arbetstagarna. Ju tidigare åtgärder sätts in, desto bättre är förutsättningarna att undvika att anställda skadas eller blir sjuka i arbetet.

Cirka 20 000 sysselsatta har ingått i besvärsundersökningen, som genomfördes under första kvartalet i år. Dessa har besvarat tilläggsfrågor till den stora Arbetskraftsundersökningen (AKU). Bortfallet i delurvalet var 4 procent.

Undersökningen (ca 90 sid) finns publicerad på www.av.se Läs även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Kontaktperson:

Jan Weiner, statistiker, tel 08-730 95 52


Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99