Justitiedepartementet

Betänkande av Utredningen om Brottsoffermyndigheten

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 15:46 CEST

Utredningen om Brottsoffermyndigheten har i dag överlämnat betänkandet En översyn av Brottsoffermyndigheten (SOU 2004:61) till justitieminister Thomas Bodström.

Utredaren har haft i uppdrag att göra en översyn av Brottsoffermyndigheten och av brottsofferfonden. Brottsoffermyndigheten har sedan inrättandet 1994 utvecklats både kvantitativt och kvalitativt. En översyn har behövts för att säkerställa att myndigheten har rätt uppdrag och är rätt rustad för framtida uppgifter.

Sammanfattningsvis innebär utredarens förslag att Brottsoffermyndigheten kommer att få utökade uppgifter och ett tydligare mandat.

Myndigheten får en samordningsuppgift för brottsofferfrågornas behandling i samhället. I uppgiften ingår att inhämta och samla information om hur brottsofferfrågor behandlas hos myndigheter och andra. Myndigheten ska vara ett centrum för brottsofferinformation och brottsofferkunskap.

Utredaren bedömer att någon särskild brottsofferombudsman inte bör inrättas. Detsamma gäller en särskild nationell samordnare mot våld i nära relationer.

Handläggning av brottsskadeärenden ska även fortsättningsvis vara en uppgift för myndigheten. Vidare föreslås att myndigheten i större utsträckning ska återkräva utbetalad brottsskadeersättning från skadevållarna.

Brottsskadeverksamheten kommer att växa i och med att myndigheten får ansvar för de nya ärendena om ersättning för skyddsåtgärder, ekonomisk ersättning till hotade personer och brottsskadeersättning till barn som bevittnar våld. Myndigheten får också nya uppgifter när det gäller samarbetet inom EU.

Även fortsättningsvis bör myndigheten få i uppdrag att initiera lokal brottsoffersamverkan samt genomföra riktade utbildningsinsatser och andra uppdrag av mer operativ karaktär.

Brottsoffermyndigheten ska även i framtiden pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden. Utredaren föreslår att en oberoende kvalificerad utvärdering av fonden och dess effekter snarast görs.

Kontakt
Utredningssekreterare
Annacarin Rathsman
Telefon 060-18 66 13