Näringsdepartementet

Betänkande om databaser på vägtrafikområdet överlämnat

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 12:46 CET

Idag, tisdagen den 2 november, överlämnade den särskilde utredaren Anders Engdahl betänkandet Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet - integritet och effektivitet (SOU 2010:76) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.

Utredaren har haft i uppgift att se över lagen och förordningen om vägtrafikregister för att föreslå mer ändamålsensliga regler. Huvudsyftet är att förenkla, modernisera och effektivisera regelverket.

I vägtrafikregistret registreras bland annat uppgifter om fordon, fordonsägare, körkorts¬innehavare, innehavare av trafiktillstånd och fordonsrelaterade skatter och avgifter. Uppgifterna i registret är av stort allmänt intresse och används av både myndigheter, företag och privatpersoner. Många av uppgifterna är integritetskänsliga.

Utredaren föreslår att den nuvarande lagen om vägtrafikregister ska ersättas av två olika lagar. I den ena lagen ska finnas regler om hur personuppgifter får behandlas inom vägtrafikområdet, och i den andra lagen ska finnas de grundläggande kraven för fordons registrering med mera. Den nya regleringen ska möjliggöra ett effektivt utnyttjande av de registrerade uppgifterna samtidigt som den enskildes personliga integritet värnas. Det nuvarande registerbegreppet frångås och ersätts av fyra olika databaser - fordonsdatabasen, behörighetsdatabasen, tillståndsdatabasen och tillsynsdatabasen.

Utredaren förslår bland annat utökade möjligheter till direktåtkomst till vissa uppgifter. Utredaren föreslår även att det i fordonsdatabasen ska få registreras uppgifter om ett fordons trafiksäkerhetsfrämjande egenskaper, till exempel alkolås eller antisladdsystem.

För att komma tillrätta med det omfattande skattefusket inom taxibranschen föreslår utredaren att uppgifter från taxameterbesiktningar ska registreras i tillståndsdatabasen.

Utredaren bedömer inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska registreras centralt, vilket bland annat kommunerna har ansett. Detta eftersom uppgifterna är integritetskänsliga och eftersom vinsterna inte motiverar en sådan registrering.

Utredaren anser inte heller att det ska införas en möjlighet att vägra registrering av en fordonsägare som sedan tidigare har betydande obetalda fordonsrelaterade skulder. En sådan möjlighet kan enligt utredaren visserligen antas ha en viss effekt mot företeelsen med bilmålvakter, men de samhällsekonomiska kostnaderna skulle bli alltför stora, främst beroende på det besvär det skulle medföra för privatpersoner och företag.


Kontakt:
Anders Engdahl
Särskild utredare
070-351 54 74

Maria Ceder
Utredningssekretariatet
031-701 11 07

Erik H. Olsson
Utredningssekretariatet
070-322 48 45