Socialdepartementet

Betänkande om smittskydd överlämnat

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 12:23 CEST

Utredningen angående extraordinära smittskyddsåtgärder

Den särskilde utredaren angående extraordinära smittskyddsåtgärder har idag överlämnat sitt betänkande Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83) till statsrådet Morgan Johansson.

I betänkandet föreslås bl.a. en ny lag som ger de myndigheter som ansvarar för smittskyddet ökade möjligheter att förebygga spridning av smittkoppor och SARS. Det är avsett att lagens tillämpningsområde vid behov skall kunna utvidgas till att omfatta ytterligare sjukdomar.

En särskild nyhet är att smittkoppor förs in i smittskyddslagen. Sjukdomen har visserligen ansetts utrotad sedan 1970-talet. Det har emellertid framkommit uppgifter som tyder på att den skulle kunna återkomma. Att smittskyddslagens regelverk blir fullt ut tillämpligt innebär bl.a. att den som har anledning att misstänka att han smittats av smittkoppor är skyldig att utan dröjsmål låta sig undersökas av läkare och att han under vissa villkor kan omhändertas tillfälligt på sjukhus. Enligt utredaren är det mycket som talar för att smitta av smittkoppor eller SARS i förekommande fall skulle föras hit från utlandet. Det föreslås därför att smittskyddsläkarna i de olika landstingen skall kunna besluta att personer som anländer till Sverige vid ett visst tillfälle skall genomgå en summarisk hälsokontroll på platsen för inresan, t.ex. på en viss flygplats. Om det vid en sådan kontroll påträffas någon som är sjuk i smittkoppor eller SARS blir det möjligt att vidta åtgärder för att förebygga att smittan sprids.

Enligt gällande smittskyddslag finns det vissa möjligheter att tvångsisolera personer som är sjuka eller misstänks vara sjuka i vissa samhällsfarliga sjukdomar. Enligt utredningsförslaget skall smittskyddsläkarna när det är fråga om smittkoppor eller SARS kunna besluta att en person skall isoleras (hållas i karantän) redan på den grunden att han kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen, exempelvis därför att han vid en flygresa haft en smittkoppssjuk medresenär. Karantänsvistelsen skall kunna äga rum i lokaler som landstinget anvisar, t.ex. i mindre hotell eller kursgårdar eller undantagsvis i den isolerades eget hem.
Den som sätts i karantän kan i regel räkna med att isoleringen pågår till dess sjukdomens inkubationstid löpt ut, dvs. i fråga om smittkoppor 17 dagar och när det gäller SARS 10 dagar.

Utredningen föreslår också att Socialstyrelsen skall kunna besluta om avspärrning av begränsade områden för att stoppa smittspridning. Det kan främst bli fråga om något eller några bostadskvarter. Ett beslut om avspärrning innebär ett förbud för den som vistas i området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför att besöka det. Det kan bli fråga om att fatta sådana beslut bl.a. när flera sjuka personer påträffas inom ett område och man inte lyckas utreda av vem och när de smittats. Även här är sjukdomens inkubationstid av betydelse för åtgärdens varaktighet. Den som bryter mot ett beslut om avspärrning kan drabbas av bötesstraff.

De som hållits i karantän föreslås kunna få ersättning av allmänna medel om de på grund av beslutet blivit tvungna att avstå från förvärvsarbete. Ersättningen skall beräknas i enlighet med bestämmelserna om smittbärarpenning i lagen om ersättning till smittbärare. Detta innebär i princip samma ersättningsnivå som gäller enligt den allmänna sjukförsäkringen. Försäkringskassorna skall handlägga ersättningsfrågorna.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2004.

Hela betänkandet finns att läsa på www.social.regeringen.se.

Sigvard Holstad, Särskild utredare
08-405 13 77

Monica Sylvan, Sekreterare
08-405 26 52