Statistiska centralbyrån, SCB

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2013: Försvagad bytesbalans

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 10:48 CEST

Bytesbalansen gav andra kvartalet ett överskott på 47 miljarder kronor. Därmed försvagades bytesbalansen med 3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försvagningen beror på ett minskat överskott i handeln med varor och tjänster.

Handeln i varor och tjänster gav ett överskott på 48 miljarder kronor under andra kvartalet vilket kan jämföras med ett överskott på 56 miljarder för samma period föregående år. Överskotten i både handelsbalansen och tjänstebalansen har minskat.

Minskat överskott i tjänstehandeln

Tjänstebalansen gav ett överskott på 26 miljarder kronor under kvartalet och försvagades därmed jämfört med samma kvartal 2012 då den uppgick till 32 miljarder. Bland tjänsteslagen bidrog transporter och övriga tjänster med överskott medan resor bidrog med underskott. Posten resor uppvisar ett större underskott då importen överstiger exporten.

Kapitalutflöde i finansiella balansen

Den finansiella balansen gav under kvartalet ett kapitalutflöde på 118 miljarder kronor. Posten övriga investeringar svarade för den största delen av utflödet och gav ett nettoutflöde om 95 miljarder. Det beror främst på en minskad upplåning från utlandet. Portföljinvesteringar med utlandet gav under kvartalet ett kapitalutflöde på 22 miljarder kronor. Svenska placerare köpte under perioden utländska aktier och fonder medan handeln med svenska räntebärande värdepapper gav upphov till kapitalinflöde.

Revideringar i bytesbalansen

I samband med  publiceringen av betalningsbalansen för andra kvartalet revideras vissa poster i bytesbalansen. Revideringarna görs för perioden 2006-2013 kvartal 1 och rör framför allt tjänstehandeln men även transfereringarna.

Den största revideringen rör posten resor inom tjänstehandeln och har sin grund i att SCB som ett resultat av utredningsarbete hittat sätt att öka kvaliteten i datakällan. Detta kvalitetsarbete har gett tillgång till avsevärt bättre underlag med högre detaljeringsgrad, och gjort det möjligt att exkludera poster som inte ska ingå i resor. Sammantaget har detta medfört en nedrevidering av tjänsteexporten.

En likande översyn har gjorts för posten löpande transfereringar, vilket också har lett till revidering. Denna revidering är dock av en mindre omfattning.

De båda revideringarna medför att överskottet i bytesbalansen har reviderats ned. Detaljerade siffror över revideringarna finns i tidsserietabellerna. Underlagen för såväl resevalutan som transfereringarna används också i beräkningarna av nationalräkenskaperna. Hanteringen av revideringarna för nationalräkenskaperna beskrivs närmare under "Aktuellt" på nationalräkenskapernas produktsida.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto  

( se tabell )

Betalningsbalansen, miljarder kr netto

Publikation

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2013

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-11-29 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Lizette Tegbring
Tfn 08-506 946 87
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Christina Ekblom (frågor om revideringar)
Tfn 08-506 944 89
E-post fornamn.efternamn@scb.se