Statistiska centralbyrån, SCB

Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2009: Lägre vinster för företagen gav försvagad bytesbalans

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:00 CET

Betalningsbalansen för tredje kvartalet 2009 gav ett överskott i bytesbalansen på 53,1 miljarder kronor. Det är en försämring med cirka 29 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2008. Försvagningen beror främst på halverad kapitalavkastning och vikande varuhandel.

Försvagad handelsbalans
Den totala nettohandeln med varor och tjänster uppgick under kvartalet till 48,3 miljarder kronor vilket är en försämring både från föregående kvartal och motsvarande kvartal 2008. Det är framförallt varuhandeln som fortsätter att vika. Från motsvarande kvartal 2008 har värdet av exporten och importen minskat med cirka 18 procent vardera.

Posten resor uppvisade för första gången ett nettoinflöde efter att utländska resenärers konsumtion vid resande i Sverige ökade med 6 procent från motsvarande kvartal föregående år.

Finanskrisen och den kraftiga konjunkturnedgången har inneburit lägre vinster för företagen. Detta återspeglas i beräkningen av avkastningen för bolag inom direktinvesteringsförhållanden som under kvartalet gav ett nettoinflöde på 16,0 miljarder kronor. Den totala kapitalavkastning genererade under kvartalet ett nettoinflöde på 16,2 miljarder kronor vilket kan jämföras med 37,3 miljarder motsvarande kvartal föregående år.

Stora nettoutflöden inom den finansiella balansen
Den finansiella balansen resulterade i ett nettoutflöde om 174,7 miljarder kronor, där direkta investeringar stod för det största nettoutflödet på 98,3 miljarder kronor. Under det tredje kvartalet förvärvade Vattenfall AB det holländska energibolaget Nuon vilket bidrog till stora nettoutflöden. Även övriga investeringar resulterade i stora nettoutflöden om 78,9 miljarder kronor. Det var framförallt de svenska storbankerna som även under detta kvartal fortsatte att generera kapitalutflöden vilket beror på den minskade upplåningen mot utlandet.

Betalningsbalansen, miljarder kronor netto, se:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____282969.aspx

Publikation
Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2009

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Fjärde kvartalet 2009 publiceras 2010-03-03 klockan 9.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Lizette Appelberg
Tfn 08-506 944 04
E-post lizette.appelberg@scb.se

Camilla Bergeling
Tfn 08-506 942 06
E-post camilla.bergeling@scb.se

 

 


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.