Statistiska centralbyrån, SCB

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2012: Stärkt bytesbalans

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2013 13:29 CET

Överskottet i bytesbalansen uppgick under fjärde kvartalet till 62 miljarder kronor. Bytesbalansen stärktes därmed jämfört med samma kvartal föregående år då överskottet uppgick till 49 miljarder kronor. Förstärkningen i bytesbalansen kommer främst från en minskning av underskottet i löpande transfereringar och ett ökat överskott i tjänstebalansen.

Ökat överskott i tjänstebalansen
Under fjärde kvartalet gav tjänstebalansen ett överskott på 39 miljarder kronor. Det var en förstärkning jämfört med samma kvartal föregående år då överskottet uppgick till 35 miljarder kronor. Förstärkningen kommer främst av att exporten av övriga affärstjänster ökat.

Minskat underskott i löpande transfereringar

Löpande transfereringar gav under fjärde kvartalet ett nettoutflöde på 15 miljarder kronor. Transfereringar brukar uppvisa säsongsvariation med större utflöden under fjärde kvartalet. Utflödet i posten har dock minskat jämfört med samma period föregående år då det uppgick till 21 miljarder kronor.

Direkta investeringar och portföljinvesteringar gav utflöden i den finansiella balansen
Den finansiella balansen gav ett utflöde på 145 miljarder. Det var främst direkta investeringar och portföljinvesteringar som bidrog till utflödet. Totalt gav direkta investeringar ett nettoutflöde på 82 miljarder kronor. Under kvartalet har stora lån återbetalats till koncernföretag i utlandet vilket har medfört stora utflöden inom lån. Portföljinvesteringar med utlandet generade ett kapitalutflöde om 75 miljarder kronor. Utflödet förklaras framför allt av gränsöverskridande handel med utländska aktier och fonder.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351790.aspx

Publikation
Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2012

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Staffan Eriksson
Tfn 08-506 948 84
E-post fornamn.efternamn@scb.se