FORCE Technology Sweden AB

Betongövervakningssystem sparar miljoner

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 16:47 CEST

FORCE Technologys CorroWatch sensor för betongövervakning.

FORCE Technology har utvecklat ett modernt system för övervakning av betongkonstruktioner i Danmarks broar och tunnelbanetunnlar. Systemet kommer att bespara samhället miljoner i underhåll och passagerarna många irritationsmoment.

De senaste årens investeringar i den samhällsmässiga infrastrukturen har satt fokus på det professionella underhållet av miljardinvesteringarna i broar och tunnelbanetunnlar. Den moderna tekniken erbjuder idag lösningar som kan övervaka betongkonstruktionernas tillstånd och därmed optimera driftsäkerheten.

Tekniska svårigheter
Det har dessvärre ofta funnits en rad tekniska hinder som gjort att systemen inte har kunnat användas optimalt. Men nu har FORCE Technology utvecklat ett övervakningssystem som övervinner de tidigare tekniska svårigheterna, och som fortlöpande kan mäta och dokumentera betongens tillstånd.

Kompatibelt system
"Vi satte tidigt målet att utveckla ett helgjutet, intelligent övervakningssystem, där olika tekniska lösningar var kompatibla och tolkningen av data var betydligt enklare att tillgå. Erfarenheter från tidigare praxis sade oss att akilleshälen i de existerande systemen just var, att utrustningen inte samspelade på ett bra sätt och att tolkningen av insamlade data därför var behäftad med en viss osäkerhet. Dessa förhållanden har vi eliminerat i det nya systemet", berättar avdelningschef på FORCE Technology, Oskar Klinghoffer.

Korrosionen sätter in
Den stora faran är armeringskorrosionen. När armeringsjärnet angrips av korrosion, blir hela konstruktionen skör och det blir nödvändigt med mer eller mindre omfattande reparationer. Om korrosionen alltså inte upptäcks i tid.

Resultatet av FORCE Technologys insatser har utmynnat i en sensor som ingjuten eller eftermonterad i betongen kan registrera när armeringskorrosionen börjar, och med vilken hastighet den breder ut sig. Nu är det alltså möjligt att i tid genomföra en riskutvärdering och planera brons eller tunnelns underhåll, både vad gäller reparationernas omfattning och tidpunkt.

Svårtillgängligt
"Sensorerna är idealiska vad gäller att övervaka betongen på svårtillgängliga platser på broar och tunnlar. Alternativet är ju att utföra mer frekventa mätinspektioner, som är både dyra och besvärliga. Vårt system är flexibelt och kan dimensioneras exakt till de konstruktioner som uppdraget omfattar", säger betongspecialist Brian Peter Kofoed på FORCE Technology.

Tär på renomméet

De stora offentliga och privata ägarna av anläggningar vet hur mycket det kostar i kronor och ören och skadar renomméet, när driften plötsligt störs av nedbrutet material och reparationer av vitala konstruktioner. När skadan väl har skett, är det svårt att få förlåtelse från de tusentals passagerare och hundratals företag som är starkt beroende av att vår infrastruktur fungerar optimalt.

Övervakning via betongsensorn ger en klar bild av underhållsbehovet i god tid och kan alltså spara miljontals kronor och en massa sura miner hos passagerare och företag.