Hydropulsor AB

BETRÄFFANDE FÖRÄNDRINGAR AVSEENDE AKTIEN I SAMBAND MED OMVÄND SPLIT 1:100

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:39 CEST

Vid extra bolagsstämma den 5:e september beslutades om nedskrivning av bolagets aktiekapital från 16,7 Mkr till 4,2 Mkr samt en omvänd split 1:100 vilket innebär att antalet aktier i bolaget minskar. Stämman beslutade vidare om att godkänna en ny bolagsordning innebärande att bolagsordningen ändras så att inomlägena avseende aktiekapitalets storlek anpassades efter besluten ovan.

Dessa beslut har nu registrerats hos Bolagsverket varför vi också kan fastställa avstämningsdag för den omvända spliten vilken är den 8 oktober. Detta innebär att sista dag med handel med aktier innan spliten blir den 3 oktober. Handeln återupptas efter genomförd split den 6 oktober. För dig som aktieägare innebär sammanläggningen att om du tidigare ägde 100 aktier så har du nu endast 1 aktie. Aktieägare som har ett antal aktier vilka ej är jämnt delbart med 100 kommer att erhålla kontanter för de ojämna antalet aktier. Om Hydropulsors börskurs före sammanläggningen är 0,03 SEK så blir den efter den omvända spliten rent teoretiskt 3,00 SEK.

Beträffande teckningsoptioner TO5 där två optioner ger rätt till teckning under perioden 23 oktober - 6 november 2008 till en kurs av 0,12 kr så kommer kursen att ändras till 12,00 kr i samband med spliten. Villkoren för övrigt kommer att vara desamma som tidigare.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordin, styrelseordförande i Hydropulsor AB (publ), telefon 070-619 78 01
Åke Hörnell, VD i Hydropulsor (publ), telefon 070-99 47 900
Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.