Alfa Laval Nordic AB

Beträffande rättsprocesser i Texas, USA

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 15:51 CEST

Ingen ny information har framkommit sedan publiceringen av börsprospektet i maj 2002. För att uppdatera angående skrivningen i prospektet bifogas ett utdrag, som förklarar bakgrunden till vår inblandning i rättsprocessen i Texas, USA sedan 1994. Dessutom och för er information har vi bett Stockholmsbörsen att genomföra en undersökning för att säkerställa att handeln med Alfa Lavals aktier under gårdagen, den 2 oktober 2003, har skett på ett korrekt och riktigt sätt.

Alfa Laval AB, Svenskt börsprospekt

”Verksamheten – Rättsliga processer”, sid. 69
Utöver de rättsliga processer som normalt sett förekommer i Alfa Lavals typ av verksamhet, har vissa av bolagets dotterbolag, tillsammans med cirka 70 andra svaranden, stämts i två olika mål i en domstol i Brazoria County i Texas, USA. Målen som anhängiggjordes 1994 gäller skadeståndsanspråk till följd av personskador som uppges ha uppkommit i samband med Gulfkriget. Skadeståndsanspråken i dessa mål uppgår till över 1,0 miljarder USD (10,5 miljarder kronor) vardera, och i målen hävdas att utrustning som levererats av Alfa Lavals dotterbolag, och andra svaranden, användes vid tillverkning av irakiska vapen. Med undantag för ett av Alfa Lavals dotterbolag på svarandesidan, har Alfa Lavals hemställt om avvisning av målen åberopande bristande behörighet och bolaget inväntar ett avgörande från domstolen sedan i november 1995. Trots att Alfa Laval inte anser det sannolikt att det skulle hållas ansvarigt, är det omöjligt att förutse utgången av en process, och Alfa Laval kan inte garantera att det inte kommer att ådömas ansvar, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ åverkan på bolagets finansiella ställning.

Tetra Laval B.V. garanterar att hålla Alfa Laval skadeslöst för alla eventuella förluster som kan drabba Alfa Laval som en följd av dessa anspråk i enlighet med de skadeslöshetsförbindelseklausuler som finns inskrivna i Aktieöverlåtelseavtalet. Skadeslöshetsförbindelsen anger att de belopp som utbetalas enligt denna inte får överskrida ett sammanlagt belopp som fastställs genom en formel i Aktieöverlåtelseavtalet. Detta högsta belopp uppgår till cirka 800 miljoner euro (7,5 miljarder kronor). Krav kan framställas enligt skadelöshetsförbindelsen i 15 år räknat från dagen för förvärvet. Denna skadeslöshetsförbindelse är säkerställd genom att Tetra Laval B.V. till Alfa Laval Special Finance AB, Alfa Lavals helägda dotterbolag, pantsatt sina aktier i Alfa Laval AB. Denna pant kommer att frisläppas vid erbjudandets genomförande. För närvarande äger Tetra Laval B.V. 35 procent av utestående aktier i Alfa Laval och kommer att äga 14.1 procent efter erbjudandet, förutsatt att Alfa Laval emitterar 24 193 548 nya aktier och att emissionsinstitutens övertilldelningsoption inte utnyttjas. Tetra Laval B.V. kan komma att sälja fler aktier i Alfa Laval efter utgången av en inlåsningsperiod om 180 dagar från den dag placeringsavtalet ingås. Vidare kräver köpeavtalet att Tetra Laval B.V. bibehåller ett eget kapital om minst 280 miljoner euro till och med den 30 juni 2004; därefter 140 miljoner euro från den 1 juli 2004 till och med den 31 december 2006 och 70 miljoner euro från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010. Det finns dock ingen garanti för att skadeslöshetsförbindelsen kommer att täcka alla relaterade anspråk eller förluster eller att den enligt skadeslöshetsförbindelsen förpliktade parten kommer att ha tillräckliga medel för att täcka sådana anspråk eller förluster.