Betting Promotion

BETTING PROMOTION: DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:45 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51450

BETTING PROMOTION: DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2009

(NGM: BETT)


Fortsatt höga marginaler

Januari - mars
* Spelomsättning: 2 267 MSEK (3 626)
* Nettoomsättning efter avgifter: 19,6 MSEK (10,9)
* Bruttomarginal: 0,87% (0,30)
* Rörelseresultat: 14,1 MSEK (4,8)
* Rörelsemarginal: 72% (44)
* Resultat efter beräknad skatt: 13,4 MSEK (3,6)
* Vinst per aktie: 0,07 SEK

VD kommenterar
"Spelintäkterna för kvartalet var 19,6 MSEK vilket gör det till ett av våra bästa kvartal. Bidraget från Live segmentet är långt under vad jag förväntar mig på sikt varför jag ser en stor potential i resultatutvecklingen i takt med att vi förbättrar marginalerna på detta segment.", säger Betting Promotions VD Johan Moazed.Verksamheten under perioden januari - mars

Det första kvartalet visade åter att de förändringar som infördes under andra halvåret 2008 har haft önskad effekt. Spelintäkterna för perioden ökade med 80% till 19,6 MSEK (10,9) jämfört med motsvarande period 2008. Spelomsättningen minskade med 37% till 2 267 MSEK (3 626) jämfört med motsvarande period 2008. Minskningen i omsättning beror på de förändringar som infördes i systemet under 2008 och är därför inte direkt jämförbara med motsvarande period föregående år. Förändringarna har minskat den del av omsättningen som ökar risken och inte nödvändigtvis leder till ett ökat resultat.


Bruttomarginal inklusive avgifter

Betting Promotion har enskilda avtal med de olika spelbörserna och betalar i vissa fall avgifter till spelbörserna för sin handel. Under kvartalet betalades avgifter på sammanlagt 3,1 MSEK till spelbörserna. Dessa avgifter särredovisas i resultaträkningen. Bruttomarginalen definieras som nettoomsättning efter avgifter i förhållande till spelomsättning.


Game Village

Styrelsen för Betting Promotion har tecknat avtal med Key-Quest om att sälja en andel på 33% i Game Village. Avtalet ingicks den 9:e dec 2008 och köpesumman är 12,9 MSEK. Betting Promotions innehav i Game Village innan försäljning är 52%. Eftersom Key-Quest är största ägare i Betting Promotion skall en extra bolagsstämma hållas den 24:e april för att slutligt godkänna försäljningen. Betting Promotion har per den 31 mars 2008 en fordran på 12,9 MSEK av Key Quest Ltd. Av dessa medel är 6,45 MSEK redovisade under finansiella tillgångar och resterande 6,45 under kortfristiga fordringar.

Betting Promotions beslut att på sikt avyttra engagemanget i Game Village kvarstår då detta ägande inte ingår i kärnverksamheten.


Återköp av egna aktier

Den 15 maj 2008 beslutade årsstämman i Betting Promotion att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst tio (10) procent av Bolagets egna aktier antingen på NGM Equity eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Återköpsprogrammet har skett dels genom återköp på NGM Equity under perioden 24 juli 2008 till 3 december 2008 och dels genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare som presenterades 21 januari 2009.

Totalt anmälde aktieägarna 6 175 947 aktier till försäljning i återköpserbjudandet. Resterande, ej nyttjade säljrätter, har förvärvats och nyttjats av aktieägare i bolaget och ersättning utgår med 5 öre för varje 25-tal ej nyttjade säljrätter i enlighet med tidigare kommunicerat pressmeddelande. Detta innebär således att samtliga säljrätter i erbjudandet har nyttjats och att Betting Promotion förvärvar totalt 7 933 388 egna aktier för ett belopp om 13 090 090,20 kronor.

Efter förvärv av aktier i återköpserbjudandet äger BP totalt 9 434 388 aktier vilket motsvarar 4,7% av röster och kapital.


Minskning av reservfond

Styrelsen har lämnat förslag till den extra bolagsstämman den 24 april 2009 om minskning av reservfonden enligt nedanstående preliminära dispositionsfördelning:

* 9,5 MSEK för återbetalning till aktieägare med ett belopp på 0,05 kronor per aktie, (bolagets återköpta aktier omfattas inte av återbetalningen);
* 40 MSEK att avsättas till fri fond för återköp av egna aktier;
* 87 MSEK att avsättas till fri fond för att användas enligt framtida beslut av bolagsstämman.

Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskning av reservfonden. Tillstånd från Bolagsverket beräknas erhållas i början av juli 2009 och med avstämningsdag för återbetalning i anslutning till detta.

Det föreslagna minskningsbeslutet och redovisad dispositionsfördelning är ett led i styrelsens arbete med att omstrukturera bolagets kapitalstruktur. Efter verkställt minskningsbeslut är reservfonden upplöst i sin helhet.

Återbetalning till aktieägare med ett belopp på 0,05 SEK per aktie ersätter bolagets sedvanliga aktieutdelning.


Marknadssegment

Betting Promotion redovisar resultatet uppdelat på ett antal marknadssegment. En viktig del av Betting Promotions affärsidé är att leverera en heltäckande market making-service även om vissa marknadssegment inte visar samma goda marginal som basverksamheten. Market making är kärnan i Betting Promotions verksamhet och kan liknas vid att vara likviditetsgarant på olika typer av finansiella instrument.


Fotboll

Fotboll är basen i Betting Promotions verksamhet och stod under kvartalet för 63% av den totala spelomsättningen. Fotbollen hade under perioden en fortsatt god marginal.


Livespel

Livespel består i dagsläget enbart av fotboll. Under kvartalet stod omsättningen från livespel för 25% av den totala omsättningen på fotboll. Marginalen från Livespelet var 0,32% vilket är lägre än vad som förväntas på sikt. Vi fortsätter att lägga mycket utvecklingsarbete på detta segment som vi bedömer har den starkaste tillväxtpotentialen.


Övrigt

I marknadssegmentet Övrigt ingår sporter som till exempel tennis, ishockey, rugby, basket och amerikansk fotboll. Betting Promotion arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra spelmodellerna.


(för tabeller se bifogad fil)Redovisningsprinciper

Betting Promotion upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2.1 "Redovisning för juridiska personer" samt årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.


Nya redovisningsprinciper 2009

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Betting Promotions redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Betting Promotion har valt att behålla de gamla benämningarna.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Betting Promotion bedriver spelverksamhet. Företagets resultat påverkas därmed av utfall i enskilda spelhändelser. Kärnan i Betting Promotions teknologi är hur denna risk hanteras. Kortsiktigt kan bruttomarginalen variera utan att företagets långsiktiga utveckling påverkas.


Ekonomisk information 2009

Årsstämma 15 maj 2009
Kvartalsrapport Q2 2009 24 juli 2009
Kvartalsrapport Q3 2009 25 november 2009
Bokslutskommuniké 25 februari 2010


Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rätt¬visande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 24 april 2009

Betting Promotion Sweden AB (publ)
Org. nr. 556466-8860


Mats Hultin Johan Moazed
Styrelseordförande Styrelseledamot och verkställande direktör


Peder Keiller Alberoth John Hodgson
Styrelseledamot Styrelseledamot


Emmeline Matthews
Styrelseledamot


Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.


För ytterligare information kontakta:

Johan Moazed, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 40 611 84 94