Betting Promotion

BETTING PROMOTION: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:47 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51345(NGM:BETT)

Aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), 556466-8860, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 april 2009 kl. 08.30 på Strandvägen 7 a i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken lördagen den 18 april 2009 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 17 april 2009), och
* anmäla sig till bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 20 april 2009 skriftligen till Betting Promotion Sweden AB, Stora Varvsgatan 5, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-611 84 94. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 17 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Betting Promotion Sweden AB. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida www.bettingpromotion.se.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier är 199 835 700 och det totala antalet röster är 199 835 700 vid tidpunkten för denna kallelse och bolagets innehav av egna aktier uppgår till 9 434 388.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av försäljning av aktier i GameVillage Limited.
8. Styrelsens förslag att bolagets reservfond skall minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet dels skall disponeras för återbetalning till aktieägare, dels avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier samt dels avsättas till fri fond att användas enligt framtida beslut av bolagsstämman.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att stämman utser Mats Hultin till ordförande vid stämman.

Godkännande av försäljning av aktier i GameVillage Limited (punkt 7)
Den extra bolagsstämman ska behandla frågan om att godkänna Betting Promotions helägda dotterbolag Permac Limited försäljning av 1 732 500 aktier av totalt 5 250 000 aktier i GameVillage Limited till Key-Quest Limited för sammanlagt 12 878 910 SEK. Efter försäljningen innehar Permac Limited 1 017 500 aktier i GameVillage Limited vilket motsvarar 19,4 procent av det totala antalet aktier i GameVillage Limited. Styrelsen föreslår att stämman godkänner försäljningen.

Styrelsens förslag att bolagets reservfond skall minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet dels skall disponeras för återbetalning till aktieägare, dels avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier samt dels avsättas till fri fond att användas enligt framtida beslut av bolagsstämman (punkt 8)
Styrelsen förslår att bolagets reservfond ska minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet skall disponeras enligt nedanstående:
* 9 520 065,60 kronor för återbetalning till aktieägare med ett belopp motsvarande 0,05 kronor per aktie (dock omfattas inte bolagets återköpta aktier av aktuell återbetalning);
* ett belopp om 40 000 000 kronor ska avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier;
* resterande belopp om 87 116 934,40 kronor ska avsättas till fri fond att användas enligt framtida besluta av bolagsstämma.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa slutlig avstämningsdag för återbetalningen.

Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskning av reservfonden. Tillstånd från Bolagsverket beräknas att kunna erhållas i början av juli 2009 och avstämningsdag för återbetalning beräknas vara i anslutning till detta. Återbetalningen bedöms kunna verkställas genom Euroclear Sweden AB:s försorg under juli 2009.

Det föreslagna minskningsbeslutet och redovisad dispositionsfördelning är ett led i styrelsens arbete med att omstrukturera bolagets kapitalstruktur. Efter verkställt minskningsbeslut är reservfonden upplöst i sin helhet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen och NGM Equitys noteringsavtal kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Varvsgatan 5 i Malmö från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2009

Betting Promotion Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Johan Moazed, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 40 611 84 94