Betting Promotion

BETTING PROMOTION: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:12 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51456

BETTING PROMOTION: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

(NGM:BETT)

Följande beslut fattades på extra bolagsstämma i Betting Promotion Sweden AB (publ) den 24 april 2009:

* Stämman beslutade att godkänna Betting Promotions helägda dotterbolag Permac Limiteds avtalade försäljning av 1 732 500 av totalt 5 250 000 aktier i GameVillage Limited till Key-Quest Limited för sammanlagt 12 878 910 SEK.

* Stämman beslutade att bolagets reservfond ska minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet skall disponeras enligt följande:

- 9 520 065,60 kronor för återbetalning till aktieägare med ett belopp motsvarande 0,05 kronor per aktie (dock omfattas inte bolagets återköpta aktier av aktuell återbetalning);
- ett belopp om 40 000 000 kronor ska avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier;
- resterande belopp om 87 116 934,40 kronor ska avsättas till fri fond att användas enligt framtida beslut av bolagsstämma.

Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fastställa slutlig avstämningsdag för återbetalningen. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskning av reservfonden. Tillstånd från Bolagsverket beräknas att kunna erhållas i början av juli 2009 och avstämningsdag för återbetalning beräknas vara i anslutning till detta. Återbetalningen bedöms kunna verkställas genom Euroclear Sweden AB:s försorg under juli 2009.

Ovan redovisade minskning av reservfonden för återbetalning till aktieägare med ett belopp om 0,05 SEK per aktie ersätter bolagets sedvanliga aktieutdelning.


För ytterligare information kontakta:
Johan Moazed, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 40 611 84 94